Thông báo V/v: Công bố Thời khóa biểu, Danh sách lớp học lại trong học kỳ 1 năm học 2019-2020

Thông báo Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 2019
19/11/2019
Thông báo: V/v Cập nhật điểm học kỳ 2 và học kỳ phụ (hè) năm học 2018-2019
22/11/2019

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

Căn cứ kế hoạch mở các lớp học lại trong học kỳ 1 năm học 2019-2020, căn cứ đăng ký nguyện vọng của Sinh viên và tình hình bố trí Giảng viên của các Khoa/Bộ môn, Phòng Giáo vụ thông báo về việc mở các lớp học lại trong kỳ 1 năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

  1. Danh sách các học phần Mở lớp và không Mở lớp:

– Danh sách các học phần mở lớp, không mở lớp trong đợt học lại: Phụ lục 1

  1. Yêu cầu thực hiện đối với sinh viên có nguyện vọng đã được mở lớp:  

– Với các học phần đã mở, đề nghị sinh viên truy nhập bằng tài khoản cá nhân trên trang http://qldt.ptit.edu.vn để biết chi tiết lịch học các học phần.

– Sinh viên có nguyện vọng điều chỉnh rút bớt học phần do trùng lịch học phải làm đơn theo mẫu tại Phụ lục 2, nộp tại Văn phòng một cửa – Phòng Giáo vụ trong giờ hành chính từ ngày 21/11-26/11/2019.

Các vấn đề vướng mắc, sinh viên liên hệ Phòng Giáo vụ trước ngày 26/11/2019 để được xem xét, giải quyết (Thầy Nguyễn Hồng Minh, đt: 0833514941).

Phòng Giáo vụ thông báo và đề nghị các Sinh viên thực hiện đúng các nội dung trên./.

Tải về:

Phụ lục 1: Danh sách môn mở/không mở

Phụ lục 2: Phiếu điều chỉnh môn học