Thông báo V/v: Công bố Thời khóa biểu, Danh sách học lớp riêng – học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thông báo: Thu học phí, học lại kỳ I năm học 2021-2022 (lần 2)
04/11/2021
Thông báo: V/v Hoãn lịch thi các học phần của Bộ môn Toán/ khoa Cơ bản 1 trong kỳ thi phụ học kỳ 2 và kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021
09/11/2021

Kính gửi:    Các lớp sinh viên Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

 

Căn cứ kế hoạch mở các lớp riêng trong học kỳ 1 năm học 2021-2022, căn cứ đăng ký nguyện vọng của Sinh viên và tình hình bố trí Giảng viên của các Khoa/Bộ môn, Phòng Giáo vụ thông báo về việc mở các lớp học riêng trong kỳ 1 năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

  1. Danh sách các học phần Mở lớp và không Mở lớp:

– Danh sách các học phần mở lớp, không mở lớp trong đợt học: xem Phụ lục 1

  1. Yêu cầu thực hiện đối với sinh viên có nguyện vọng đã được mở lớp:  

– Sinh viên truy nhập bằng tài khoản cá nhân trên trang http://qldt.ptit.edu.vn để biết và tham gia học tập theo thời khóa biểu các học phần.

– Sinh viên có nguyện vọng điều chỉnh rút bớt học phần do trùng lịch học, làm Đơn theo Mẫu tại Phụ lục 2. Lưu ý thực hiện đúng các yêu cầu về Thời gian và Nội dung đã hướng dẫn chi tiết Mẫu đơn.

– Các vấn đề vướng mắc liên quan đề nghị liên hệ với Phòng Giáo vụ (theo số điện thoại 08 3655 9808 trong giờ hành chính) trong các ngày 08-09/11/2021 để giải quyết.

Phòng Giáo vụ thông báo và đề nghị các Sinh viên thực hiện đúng các nội dung trên./.

Tải về:

Toàn văn thông báo

Phuluc1_Danh_sach_cac_hocphan_Molop_Khongmolop

Phuluc2_Mau_Don_xin_Huy_hoc_phan