Thông báo: V/v Cập nhật điểm thi lần 2, điểm kỳ thi phụ học kỳ 1 năm học 2019-2020

Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi, xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 1, năm học 2020-2021 (tháng 8/2020)
05/08/2020
Thông báo: V/v Khung kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021
12/08/2020

Phòng Giáo vụ thông báo:

Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập nhật đầy đủ điểm của sinh viên các khóa: điểm thi lần 2, kỳ thi phụ học kỳ 1 năm học 2019-2020. Đề nghị các sinh viên đăng nhập vào hệ thống kiểm tra điểm của mình.

Các trường hợp sai lệch thông tin về điểm đề nghị sinh viên gửi email cho cô Hoàng Kim Cúc – Phòng Giáo vụ (hkcuc@ptit.edu.vn) đến hết ngày 21/08/2020 để được xem xét giải quyết.

* Lưu ý: Nội dung email ghi đầy đủ các thông tin

– Mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, lớp, số điện thoại liên lạc.

– Nội dung thắc mắc về điểm sai lệch:  Thông tin môn học, mã môn học, nhóm môn học, điểm thành phần, trọng số…

Trân trọng ./.