Thông báo V/v: Bố trí phòng học phục vụ sinh viên học tập trực tuyến tại Học viện từ tuần 19 (từ ngày 04/05/2020)

Thông báo V/v: Kế hoạch học tập các học phần Thay thế tốt nghiệp D16 Kinh tế
30/04/2020
Thông báo V/v: Thu học phí và học lại kỳ II năm học 2019-2020 theo chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học, cao đẳng, liên thông Cơ sở Đào tạo Hà Nội
08/05/2020

Kính gửi:   – Trung tâm Thí nghiệm thực hành, Trung tâm dịch vụ

– Văn phòng Học viện (Tổ CNTT)

– Phòng QLKH&HTQT (Trung tâm Thông tin Thư viện)

– Các lớp sinh viên hệ Đại học chính quy

 

– Căn cứ Kết luận của Giám đốc Học viện về việc Điều chỉnh theo lộ trình kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2019-2020 tại Cơ sở Hà Nội từ ngày 04/05/2020 để ứng phó với dịch Covid-19.

– Để tạo điều kiện cho sinh viên trong quá trình học tập các học phần trực tiếp, các học phần trực tuyến (online) tại Học viện từ tuần 19 (từ 04/05/2020)

Phòng Giáo vụ thông báo tới các Đơn vị và các lớp sinh viên về việc bố trí các địa điểm có kết nối mạng hỗ trợ sinh viên học online tại Học viện như sau:

  1. Phòng đọc tại Thư viện (tầng 1-A3): Có hỗ trợ máy tính, mạng Wifi (Trung tâm Thông tin Thư viện, Văn phòng Học viện – Tổ CNTT bố trí).
  2. Các phòng học: G02, G03 – Tầng G, nhà A2; 303, 305-tầng 3, A3: mạng Wifi (Trung tâm TNTH, Trung tâm dịch vụ bố trí).

Phòng Giáo vụ thông báo tới các Đơn vị có liên quan và các lớp sinh viên biết để cùng phối hợp triển khai thực hiện.

Trân trọng thông báo!