Thông báo: V/v Ban hành lịch thi học kỳ I năm học 2021-2022 cho các khóa 2017, 2018, 2019, 2020

Thông báo: DS sinh viên CLC khóa 2020, 2021 xét MHMT Tiếng anh (Đợt tháng 11/2021)
18/11/2021
Thông báo: V/v Thu học lại học kỳ phụ kỳ I năm học 2021-2022
22/11/2021

Kính gửi:      – Các Khoa đào tạo 1/ Các Bộ môn

                        – Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo CLGD

                        – Văn phòng Học viện (tổ Thanh tra)

                        – Các lớp sinh viên.

Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2021 – 2022. Căn cứ kết luận của Lãnh đạo Học viện V/v tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến và theo đề nghị của Khoa/Bộ môn. Phòng Giáo vụ thông báo ban hành lịch thi học kỳ I năm học 2021 – 2022 của các lớp học phần khóa 2017, 2018, 2019 và 2020, cụ thể:

– Hình thức thi: Trực tuyến qua phần mềm TranS và các nền tảng công nghệ khác kết hợp;

– Thời gian thi: Từ 13/12/2021 đến 16/01/2022;

Đề nghị Khoa/ Bộ môn thông báo kế hoạch này tới giảng viên, sinh viên có liên quan được biết và thực hiện.

Lịch thi đã được cập nhật trên hệ thống QLĐT, có thể điều chỉnh tùy tình hình thực tế; Yêu cầu sinh viên phải thường xuyên truy cập tài khoản cá nhân để theo dõi và thực hiện. Mọi thắc mắc về lịch thi sinh viên liên hệ thầy Nguyễn Trung Hiếu – phòng Giáo vụ (mail: nthieu1@ptit.edu.vn) để được giải đáp.

Trân trọng ./.