Thông báo V/v: Ban hành lịch giảng dạy , lịch thi và danh sách chính thức kỳ phụ năm học 2013-2014 (1/7/2014 )

Thông báo: V/v Thực hiện miễn, giảm học phí đối với các đối tượng sinh viên chính quy của Học viện từ năm học 2013 – 2014
23/06/2014
Thông báo: V/v Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị cấp bằng tốt nghiệp hệ chính quy Liên thông CĐ-ĐH khóa 2012 (L12VT, CN)
24/07/2014
Show all
Ngày 07/08/2014:

Phòng Giáo vụ thông báo:

Cập nhật Lịch thi học kỳ phụ năm học 2013 2014 (bổ sung môn học Hệ điều hành và Điện tử số lớp chất lượng cao)

  
——————————————-

Ngày 22/07/2014:

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên các lớp học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2013-2014 cập nhật ngày 22/7/2014. Tải về các file kèm (cuối

trang).

Lịch thi học kỳ phụ năm học 2013 2014…    

——————————————-

Ngày 30/06/2014:

Phòng Giáo vụ thông báo:

THÔNG BÁO

V/v: Ban hành lịch giảng dạy và danh sách chính thức sinh viên học trong kỳ phụ năm học 2013-2014

 

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

 

–   Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014; căn cứ Quy chế đào tạo hiện hành;

–   Theo đề xuất của các bộ môn/khoa/viện đối với việc giảng dạy trong kỳ phụ (kỳ hè)

Phòng Giáo vụ thông báo triển khai kế hoạch  giảng dạy- học tập các lớp môn học trong kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2013-2014, cụ thể:

1.   Ban hành lịch giảng dạy – học tập và phổ biến Danh sách chính thức sinh viên được phép  học trong kỳ phụ năm học 2013-2014. Thời gian thi của kỳ phụ từ  04/8/2014 đến 10/8/2014 (lịch thi cụ thể sẽ được phổ biến sau).

2.   Những sinh viên không được bố trí học tập trong kỳ phụ sẽ được xem xét để bố trí học ghép trong các kỳ học chính (việc tổ chức học ghép sẽ được thông báo sau).

3.   Để đảm bảo chất lượng học tập, sinh viên do đăng ký nhiều môn học nên có thể thống nhất chủ động liên hệ với với giáo viên giảng dạy để bố trí lịch học tập phù hợp.

4.   Sinh viên nếu tự ý nghỉ học hoặc không nộp học  phí theo quy định của Học viện sẽ không được bố trí học ghép trong các kỳ chính năm học 2014-2015.

5.   Thời gian nộp học phí (được thay đổi) từ ngày 01/7/2014 đến hết ngày 11/7/2014

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự của các lớp sinh viên phổ biến đến tất cả sinh viên của lớp và yêu cầu tất cả sinh viên có tên trong danh sách học trong kỳ phụ năm học 2013-2014 phải nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này.

Tải về các file kèm (cuối trang)
————————————————————————————————————————–Ngày 23/06/2014

THÔNG BÁO

Về việc: Thời khóa biểu, danh sách lớp tạm thời và hướng xử lý đối với các trường hợp đăng ký sai của kỳ học phụ năm học 2013-2014

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014, Phòng Giáo vụ thông báo Thời khóa biểu, danh sách lớp tạm thời và hướng xử lý đối với các trường hợp đăng ký sai của kỳ học phụ năm học 2013-2014 như sau:

I. Thời khóa biểu:

1.    Thời khóa biểu chi tiết các môn học mở trong kỳ theo từng Khoa quản lý môn học (file kèm theo). VD: Môn Giải tích 1 do Khoa Cơ bản 1 quản lý.

2.    Đối với các lớp dự kiến mở nhưng chưa có TKB, Phòng Giáo vụ sẽ có thông báo và cập nhật trước ngày thứ 4 (25/07/2014) sau khi các Khoa bố trí được Giảng viên.

II. Danh sách lớp tạm thời

1.    Danh sách lớp tạm thời của các lớp trên cơ sở đăng ký của các sinh viên (không bị hủy đăng ký) và bố trí lớp của Phòng Giáo vụ.

2.    Phòng Giáo vụ tiếp tục cập nhật danh sách các lớp môn học sau khi bố trí được TKB và xử lý các trường hợp có sai sót.

III. Xử lý đối với các trường hợp đăng ký sai:

1.    Nhắc nhở, phê bình các trường hợp sinh viên đăng ký sai vi phạm các quy định của Học viện (theo thông báo kết quả đăng ký của Phòng Giáo vụ số 82/TB-GV ngày 10/06/2014) và hủy toàn bộ các kết quả đăng ký của các trường hợp trên.

2.    Đối với các sinh viên khóa cuối, chuẩn bị tốt nghiệp (D10, C12, D11, L12) hoặc các sinh viên các khóa trước chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp, sinh viên bị ngừng học trong các năm học trước đây có tên trong danh sách bị hủy thì Học viện tạo điều kiện và cho phép sinh viên được đăng ký lại trên nguyên tắc:

a.    Số môn học, số ĐVHT/Tín chỉ đăng ký lại không quá: 3 môn học đối với hệ niên chế và 8 tín chỉ đối với hệ tín chỉ.

b.    Môn học sinh viên đăng ký lại phải nằm trong danh sách các môn sinh viên đã đăng ký trước đây và đã được bố trí TKB.

c.    Sinh viên thực hiện đúng các thủ tục đăng ký lại ở mục IV.

IV. Thủ tục cần thực hiện và các thông tin khác:

1.    Học viện thu học phí học lại, học cải thiện… từ 29/06-11/07/2014. Mức thu theo quy định của Học viện: 150.000 đ/ĐVHT (đối với lớp niên chế) và 240.000/TC (đối với lớp tín chỉ) cho các lớp từ 30 SV trở lên. Các lớp dưới 30 sinh viên mức thu được nhân hệ số 1,1 (từ 20à30 SV), 1,2 (từ 10à20 SV) và 1,5 (dưới 10 SV).

2.    Các trường hợp hủy đăng ký, đăng ký lại, hiệu chỉnh đăng ký:

a.    Sinh viên đã đăng ký nhưng không tham gia học cần làm Đơn xin hủy đăng ký.

b.    Sinh viên được đăng ký lại thuộc mục III.2 phải làm Đơn đăng ký lại.

c.    Sinh viên đã đăng ký nhưng bị trùng thời khóa biểu được thay đổi môn học bị trùng theo nguyên tắc không vượt quá số môn/TC quy định và môn học được thay đổi đã có TKB. Sinh viên phải làm Đơn xin điều chỉnh môn học.

Sinh viên thuộc các đối tượng trên làm đơn theo mẫu kèm theo (được cung cấp tại bộ phận một cửa) và nộp lại cho Phòng Giáo vụ (Tại bộ phận một cửa). Thời gian nộp đơn: Trong ngày thứ 2 (23/06/2014) và thứ 3 (24/06/2014). Phòng Giáo vụ sẽ không tiếp nhận, xử lý các trường hợp nộp đơn sai các nguyên tắc và thời hạn nêu trên.

Chi tiết thông tin về xử lý kết quả đăng ký lại, hiệu chỉnh đăng ký, hủy đăng ký sinh viên xem tại website của Phòng Giáo vụ.

Phòng Giáo vụ thông báo và đề nghị các lớp sinh viên, các sinh viên có liên quan nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng./.

Tải về:

Toàn văn thông báo (cập nhật 01/07/2014)
TKB các lớp học kỳ phụ (kỳ hè) (cập nhật 01/07/2014)
Danh sách tổng hợp học lại chính thức hè năm học 2013-2014 (cập nhật 22/07/2014)
Lịch thực hành cơ sở
Phụ lục các mức thu tiền học kỳ hè năm học 2013-2014 (cập nhật 01/07/2014)
Lịch thực hành các lớp học hè
Lịch thi các lớp học kỳ phụ năm học 2013-2014 (Cập nhật 07/08/2014)
Danh sách sinh viên bị hủy đăng ký học hè năm học 2013-2014 (cập nhật 22/07/2014)
Kế hoạch thi phòng máy lần 1 học kỳ phụ năm học 2013-2014