Thông báo V/v: Ban hành lịch giảng dạy- học tập các lớp riêng học kỳ II năm học 2013-2014 (20/3/2014 )

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành của các lớp Đại học chính quy khóa 2011 (D11CN; D11QT). (20/3/2014 )
20/03/2014
Thông báo V/v: Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2011 (C11VT, CN, QT, KT)
20/03/2014
Show all
Thông báo V/v: Ban hành lịch giảng dạy- học tập các lớp riêng học kỳ II năm học 2013-2014

THÔNG BÁO

V/v: Ban hành lịch giảng dạy- học tập các lớp riêng học kỳ II năm học 2013-2014

 

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

 

–         Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014; căn cứ Quy chế đào tạo hiện hành;

–         Căn cứ kế hoạch số 688/KH-HV ngày 12/8/2013 về việc tổ chức học lại năm học 2013-2014 tại cơ sở Hà Đông;

–         Theo đề xuất của các bộ môn/khoa/viện đối với một số môn học (như môn học thay thế, môn học không tổ chức lớp riêng trong kỳ do hiện  đang tổ chức đào tạo…) và danh sách các môn học do bộ môn/khoa/viện đủ điều kiện tổ chức lớp riêng  trong đợt  này;

Phòng Giáo vụ thông báo triển khai kế hoạch giảng dạy – học tập các lớp riêng học kỳ II năm học 2013-2014, như sau:

1.        Phổ biến danh sách những môn học được tổ chức lớp riêng trong học kỳ II năm học 2013-2014 và kèm theo lịch giảng dạy – học tập.

2.        Một số môn không được tổ chức lớp riêng sẽ được xem xét để bố trí trong các kỳ học sau.

3.        Để đảm bảo chất lượng  học tập, sinh viên do đăng ký nhiều môn học nên có thể chủ động  liên hệ và thống nhất với với giáo viên giảng dạy để xây dựng lịch học tập phù hợp. Nếu có sự thay đổi về lịch giảng dạy – học tập, sinh viên phải báo cáo phòng Giáo vụ để kịp thời điều chỉnh và làm căn cứ để lập lịch thi kết thúc môn học.

4.        Sinh viên nếu tự ý nghỉ học hoặc không nộp học phí theo quy định của Học viện sẽ không được bố trí học lại trong  kỳ hè (kỳ phụ).

5.        Thời gian nộp học phí (được thay đổi) từ ngày 25/3/2014 đến ngày 7/4/2014

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự của các lớp sinh viên phổ biến đến tất cả sinh viên của lớp và yêu cầu tất cả sinh viên có tên trong danh sách học lớp riêng phải nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này.Mọi thắc mắc liên hệ thầy Ngô Xuân Thành, phòng Giáo vụ để được giải quyết.

Trân trọng ./.

Tải về:

Toàn văn thông báo
Danh sách sinh viên lớp riêng (cập nhật 24/03/2014)
Thời khóa biểu (cập nhật 24/03/2014)
Thời khòa biểu thực hành