Thông báo về việc xử lý kỷ luật sinh viên nợ học phí năm học 2010-2011

Hướng dẫn về thi cải thiện điểm đối với sinh viên hệ chính quy (4-2011)
15/08/2011
Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2012-2013 các lớp hệ CĐ-ĐH chính quy khóa (09/10/11), các lớp hệ Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2011 (Đợt 2). Lịch thi lần 1 các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm 2012-2013
09/10/2011
Show all
(05/10/2011), phòng GV&CTSV thông báo số 211/TB-GV&CSTV, ngày 05/10/2011 (File kèm).

THÔNG BÁO

V/v: Xem xét kỷ luật sinh viên nợ học phí năm học 2010-2011

Kính gửi:    Những sinh viên thuộc diện xem xét kỷ luật

(Danh sách kèm theo)

                          

Căn cứ danh sách sinh viên các lớp hệ cao đẳng, đại học chính quy dài hạn còn nợ học phí năm học 2010-2011 tại Cơ sở đào tạo Hà đông tại văn bản số: 116/TB-KTTC, ngày 31/8/2011 của phòng Kinh tế tài chính – Học viện Công nghệ BCVT;

Căn cứ Quy chế HSSV các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành theo quyết định số 42/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Phòng GV&CTSV thông báo và yêu cầu những sinh viên nợ học phí năm học 2010-2011 (danh sách kèm) viết, nộp Bản kiểm điểm cá nhân về việc nợ học phí và ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ các quy định của nhà trường. Bản kiểm điểm cần có ý kiến của Ban cán sự lớp và giáo viên chủ nhiệm lớp. Thời gian nộp bản kiểm điểm trước ngày 14/10/2011 (Cô Nguyễn Thị Thu Hương – tầng 2, nhà A1).

Phòng GV&CTSV cũng yêu cầu Ban cán sự các lớp thông báo kịp thời tới những sinh viên có liên quan để đảm bảo quyền lợi của  sinh viên theo quy chế đào tạo.

Trân trọng!

———-
DANH SÁCH SINH VIÊN

NỢ HỌC PHÍ BỊ XEM XÉT KỶ LUẬT

(Đính kèm thông báo số:  211/TB-GV&CTSV, ngày 05  tháng 10 năm 2011)

TT Họ đệm Tên Lớp Lý do xem xét kỷ luật (*) Hình thức kỷ luật (**) Ghi chú
1. Nguyễn Ngọc Anh D08CN2 Nợ 1 kỳ HP: 2010-2011  
2. Phạm Thành Chung C09VT1 Nợ 1 kỳ HP: 2010-2011  
3. Phạm Thành Chung C10QT1 Nợ 1 kỳ HP: 2010-2011  
4. Nguyễn Phương Điền D08DT1 Nợ 1 kỳ HP: 2010-2011 (D07ĐT1 ngừng học xuống D08ĐT1 từ T9/09)
5. Cao Thái Đồng D08VT4 Nợ 1 kỳ HP: 2010-2011  
6. Nguyễn Văn Đức D08CN1 Nợ 1 kỳ HP: 2010-2011 (D07CN1 ngừng xuống D08CN1 từ T9/10)
7. Nguyễn Ngọc D09DT2 Nợ 1 kỳ HP: 2010-2011  
8. Nguyễn Hoàng Hiệp D09CN2 Nợ 1 kỳ HP: 2010-2011  
9. Lê Minh Hiếu C09VT2 Nợ 1 kỳ HP: 2010-2011  
10. Phạm Duy Hùng D08CN3 Nợ HP: 10.800.000 đ (D07CN3 ngừng xuống D08CN3 từ T9/10)
11. Trương Văn Hữu D09VT3 Nợ 1 kỳ HP: 2010-2011  
12. Nguyễn Viết Kiên D08DT1 Nợ 1 kỳ HP: 2010-2011  
13. Nguyễn Thị Ly D08QT1 Nợ 1 kỳ HP: 2010-2011  
14. Nguyễn Văn Mẫn D09VT5 Nợ 1 kỳ HP: 2010-2011  
15. Nguyễn Đình Mạnh C09VT1 Nợ 1 kỳ HP: 2010-2011  
16. Bùi Thanh Ngọc D08VT5 Nợ HP (5.150.000 đ)  
17. Lữ Đức Quân D09CN1 Nợ 1 kỳ HP: 2010-2011  
18. Nguyễn Tiến Tâm D09VT2 Nợ 1 kỳ HP: 2010-2011  
19. Lê Thế Tân C09VT2 Nợ 1 kỳ HP: 2010-2011 (C09VT xin nghỉ từ T5/10, vào C10VT2 từ T12/10)
20. Nông Đức Thuận D09VT3 Nợ 1 kỳ HP: 2010-2011  
21. Nguyễn Thị Thuý C09QT1 Nợ 1 kỳ HP: 2010-2011  
22. Nguyễn Thị Hồng Thúy D08QT3 Nợ 2 kỳ HP: : 2010-2011  
23. Lương Thu Trang D08DT3 Nợ 1 kỳ HP: 2010-2011  
24. Nguyễn Như Tuấn C09VT2 Nợ 1 kỳ HP: 2010-2011  
25. Nguyễn Duy Tuấn C10CN2 Nợ 1 kỳ HP: 2010-2011 (C10CN2 xin nghỉ và quay lại ngay trong T4/11)
26. Vũ Anh Tuấn D10QT1 Nợ 1 kỳ HP: 2010-2011  
27. Nghiêm Anh Tùng D08DT3 Nợ 1 kỳ HP: 2010-2011  
28. Vũ Đức Việt D08CN5 Nợ 1 kỳ HP: 2010-2011  

Ghi chú:

(*) Việc nợ học phí đã được nhắc, đôn đốc, thông báo nhiều lần trong học kỳ 2 năm học 2010-2011;

(**) Hình thức kỷ luật xem xét: từ Cảnh cáo tới hủy kết quả học tập năm học 2010-2011./.