Thông báo Về việc: xử lý các sinh viên nợ học phí, học lại học kỳ I năm học 2021-2022

Kế hoạch tổ chức thực tập và thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp ĐHCQ khóa 2018 – 2022 các ngành: Kế toán, QTKD, TMĐT, Marketing và Truyền thông Đa phương tiện
01/12/2021
Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 11/2021.
03/12/2021

Kính gửi :    – Lãnh đạo các khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện

                       – Cố Vấn học tập các lớp        

                       – Sinh viên hệ đại học chính quy

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/06/2018 về việc ban hành quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ quyết định số 942/TCKT-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 22/11/2011 về việc ban hành quy định thu, nộp học phí và các khoản lệ phí từ Nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên của Học viện;

Căn cứ thông báo số 918/TB-HV ngày 08/10/2021 (lần 1), thông báo số 1013/TB-HV ngày 02/11/2021 (lần 2), thông báo số 1077/TB-HV ngày 19/11/2021 (lần 3) về việc thu học phí, học lại, văn bằng 2 học kỳ I năm học 2021-2022 của Giám Đốc Học viện;

Căn cứ sổ theo dõi học phí và học lại của sinh viên tính đến ngày 30/11/2021. Học viện thông báo:

  1. Danh sách sinh viên dự kiến không được tham dự kỳ thi kết thúc học phần kỳ I năm học 2021-2022, không được đăng ký môn học học kỳ II năm học 2021-2022. (Có danh sách kèm theo)
  2. Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra rà soát tình hình nợ học phí, học lại của mình theo một trong các hình thức sau:

– Xem danh sách chi tiết trên cổng thông tin điện tử của Học viện;

 

-Tra cứu công nợ học phí, học lại trên tài khoản cá nhân của mình trên hệ thống quản lý đào tạo sinh viên tại địa chỉ: Http://qldt.ptit.edu.vn

  1. Nếu sinh viên có vướng mắc về công nợ học phí, sinh viên cần liên hệ phòng Tài chính- Kế toán để được xem xét giải quyết, hoặc gọi qua số điện thoại phòng TCKT: 024.33.113.166 từ ngày 01/12/2021 đến ngày 04/12/2021.

Học viện thông báo và đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan được biết và phối hợp thực hiện.

Tải về:

TB XU LY SV NO HOC PHI

DSSV NỢ HỌC PHÍ TÍNH ĐẾN 30.11.2021