Thông báo: Về việc Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2010

Thông báo nghỉ học quốc khánh và lịch học bù
27/08/2014
Thông báo V/v: Kết quả học tập năm học và kết quả tích lũy tính đến hết năm học 2013-2014
28/08/2014
Show all

THÔNG BÁO

Về việc Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp

hệ Đại học chính quy khóa 2010 (D10VT, CN, QT, KT,Đ-ĐT, D10ATTT, E10)

——————————–

Thực hiện quy định trong công tác quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học viện. Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp của các lớp Đại học chính quy khóa 2010, phòng Giáo vụ đã tiến hành xử lý, kiểm tra, rà soát thông tin cá nhân của sinh viên các lớp phục vụ việc xét, in, cấp phát văn bằng tốt nghiệp (file danh sách và thông tin tốt nghiệp của sinh viên kèm theo). Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự, Sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2010 thực hiện ngay các nội dung sau đây:

1.    Xác nhận thông tin tốt nghiệp: Ban cán sự các lớp có trách nhiệm phổ biến cho các sinh viên trong lớp để kiểm tra, rà soát và điền đầy đủ thông tin của cá nhân và ký xác nhận trong phiếu “Xác nhận thông tinthẩm định xét tốt nghiệp(mẫu phiếu kèm theo). Sinh viên có thể nhận bản in (theo lớp) tại bộ phận một cửa.

2.    Bổ sung giấy tờ (Văn bằng tốt nghiệp THPT, Giấy khai sinh): Các sinh viên chưa có thông tin về tốt nghiệp trong bằng tốt nghiệp THPT, hoặc thông tin về ngày/tháng/năm sinh, nơi sinh trong giấy khai sinh (ghi chú trong danh sách kèm theo) phải nộp bổ sung bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT, Giấy khai sinh theo quy định.

Ban cán sự các lớp tập hợp đầy đủ các phiếu xác nhận, các đề nghị hiệu chỉnh thông tin, các giấy tờ phải bổ sung… của sinh viên trong lớp theo thứ tự danh sách lớp và nộp về phòng Giáo vụ (bộ phận một cửa) trước ngày05/09/2014.

Lưu ý: Phòng Giáo vụ chỉ tiếp nhận hồ sơ nêu trên theo tập thể lớp và có đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu sinh viên các lớp trên nghiêm túc thực hiện. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ thầy Nguyễn Hải Nam – Phòng Giáo vụ (DĐ: 043.8547797; Email: namnh@ptit.edu.vn).

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo
Hồ sơ thẩm định D10VT
Hồ sơ thẩm định D10QT

Hồ sơ thẩm định D10DT
Hồ sơ thẩm định D10CN

27/8/2014