Thông báo về việc đính chính thông tin sinh viên (số 43-2010) (16/3/2010 )

Về việc cấp giấy chứng nhận TN tạm thời và bảng điểm cá nhân cho sinh viên.
15/03/2010
Thời khoá biểu các lớp tại chức D06QT
23/03/2010
Show all

Phòng GV&CTSV nhận được đơn đề nghị của sinh viên Nguyễn Minh Hải (ngày sinh: 20/11/1988, mã SV: D02482) và sinh viên Mai Thành Nguyên (ngày sinh 10/12/1990, mã SV: 0921010043) về việc nhầm, sai ngày sinh  trong danh sách lớp (trong danh sách lớp D07CN3 theo quyết định thành lập lớp số 650/QĐ-GV&CTSV ngày 12/10/2007 ghi nhầm ngày sinh của Nguyễn Minh Hải là 20/11/1989 và trong danh sách lớp D09VT1 theo quyết định thành lập lớp số 717/QĐ-GV&CTSV ngày 123/9/2009 ghi nhầm ngày sinh của Mai Thành Nguyên là 12/10/1990).

Qua kiểm tra hồ sơ, Phòng GV&CTSV đính chính lại ngày sinh của sinh viên Nguyễn Minh Hải chính xác là20/11/1988 và ngày sinh của sinh viên Mai Thành Nguyên chính xác là 10/12/1990. Các thông tin liên quan khác không thay đổi.

Vậy Phòng GV&CTSV thông báo đính chính lại ngày sinh của sinh viên để đảm bảo quyền lợi của sinh viên trong quá trình học tập.

Trân trọng thông báo!