Thông báo triển khai một số nội dung công tác HSSV học kỳ 2 (09/02/2012)

Danh sách sinh viên được miễn học, miễn thi học kỳ 1 năm học 2011-2012
21/12/2011
Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2011-2012
27/02/2012
Show all

Căn cứ quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và TCCN hệ chính quy, phòng GV&CTSV hướng dẫn sinh viên các lớp triển khai một số nội dung công tác học sinh sinh viên như sau:

1. Chế độ chính sách:

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/4/2010 của Chính phủ về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015, Phòng GV&CTSV yêu cầu các sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí nộp Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí và các sinh viên thuộc đối tượng con thương binh, bệnh binh nộp Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo để Học viện ký xác nhận, tạo điều kiện cho sinh viên giải quyết chế độ tại địa phương theo quy định.

Lưu ý: Sinh viên nộp giấy tờ cho lớp trưởng, lớp trưởng tập hợp và nộp về Phòng GV&CTSV. Thời gian nộp từngày 07/2/2012 đến hết 28/2/2012. Sau ngày 28/02/2012, Phòng GV&CTSV sẽ không giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách học kỳ 2 (2011 – 2012).

2. Thẻ sinh viên:

Các sinh viên bị mất/hỏng thẻ sinh viên nộp đơn đề nghị cấp/đổi thẻ sinh viên (mẫu đơn tải từ website của Phòng GV&CTSV), 01 ảnh 3×4 và lệ phí cấp/đổi thẻ theo quy định của Học viện cho lớp trưởng, lớp trưởng tổng hợp và nộp về Phòng GV&CTSV trong thời gian từ ngày 07/2/2012 đến hết 28/02/2012.

3. Thu hồi chìa khóa tủ thông tin:

Đầu học kỳ 1 năm học 2011 – 2012, phòng GV&CTSV đã có văn bản hướng dẫn các lớp về việc sử dụng tủ thông tin của lớp và cung cấp cho mỗi lớp 01 ngăn tủ (01 chìa khóa). Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng không cao. Mặt khác, tháng 11/2011 Học viện đã đưa vào hoạt động Văn phòng giao dịch “một cửa”- các văn bản, thông báo của Học viện tới các lớp sinh viên sẽ được triển khai qua bộ phận giao dịch một cửa và qua e-mail của các lớp. Vì vậy, phòng GV&CTSV thông báo thu hồi chìa khóa của các ngăn tủ thông tin của các lớp. Đề nghị ban cán sự các lớp nộp lại chìa khóa tủ cho phòng GV&CTSV trong thời gian từ ngày 07/2/2012 đến hết 28/02/2012.

Địa điểm nộp: Văn phòng giao dịch “một cửa” (nộp cho cô Trang)

Đề nghị các lớp thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Trân trọng!

20/2/2012