Thông báo thu hoc phí kỳ 2 năm học 09-10 (đợt 2)

Lịch thi của các lớp học hè 2010 và thi học kỳ của các lớp tại chức TCD06
27/04/2010
Danh sách sinh viên các khóa 2006-2009 được hưởng chế độ, chính sách học kỳ 2 năm học 2009-2010
29/04/2010
Show all

Căn cứ các qui định hiện hành của Học viện về công tác đào tạo.

Phòng Kinh tế tài chính thông báo việc đối chiếu học phí và thu đợt cuối học phí kỳ II năm học 2009-2010 đối với các lớp Đại học, Cao đẳng chính qui năm 2006-2009 như sau (danh sách kèm).

1. Mức thu: Thực hiện theo các mức thu của Học viện.
2.Thời gian thu học phí và đối chiếu hoc phí đợt cuối từ ngày 04/05/2010 đến ngày 14/05/2010.
3. Các trư­ờng hợp đặc biệt: Đối với các sinh viên có gia đình hoàn cảnh khó khăn ch­ưa nộp học phí cần có đơn xin gia hạn thời gian nộp học phí với ý kiến của gia đình và có xác nhận của chính quyền địa ph­ương.
Quá thời gian trên những sinh viên ch­ưa  hoàn tất việc nộp học phí sẽ:
–         Không đ­ược xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ đồ án ( đối với các lớp sắp tốt nghiệp)
–         Không được dự thi kết thúc học phần.

Phòng Kinh tế tài chính sẽ lập danh sách báo cáo Lãnh đạo Học viện, gửi Phòng GV&CTSV, Trung tâm KT & ĐBCLGD để phối hợp thực hiện theo các qui định của Học viện đối với các sinh viên chưa nộp học phí.

Phòng Kinh tế – Tài chính thông báo để sinh viên đ­ược biết và đề nghị các lớp sinh viên nghiêm túc thực hiện. Mọi v­ướng mắc cần giải đáp xin liên hệ Phòng KTTC (Phòng 111, 112 nhà A1) để đ­ược giải đáp.

Trân trọng!