Thông báo thay đổi hình thức thi (lớp C07HTTT) ngày 29/12/2009.

Lịch thi lại các lớp bằng 2 (B207) và tại chức tháng 12/2009
03/12/2009
Bảng điểm lần 2 các môn chuyên đề- B207VT
04/12/2009
Show all
Thông báo thay đổi hình thức thi (lớp C07HTTT) ngày 29/12/2009.
Phòng GV&CTSV thông báo việc thay đổi hình thức thi của lớp C07HTTT như sau:

Môn: Hệ CSDL Oracle

Hình thức thi cũ: thi tại phòng máy

Thay đổi sang hình thức thi  viết.

Thời gian (không thay đổi): 29/12/2009.

Phòng thi: thay đổi: phòng 30 và 31.

Phòng GV&CTSV trân trọng thông báo.