Thông báo: Thay đổi hình thức thi đối với môn Tin học quản lý của lớp B10CQQT1-B

Lịch thi lần 1 học kỳ phụ (học hè) năm học 2011-2012 các lớp hệ cao đẳng đại học chính quy
17/07/2012
Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp Liên thông CĐ-ĐH Chính quy ( L10 đợt 1, L11)
17/07/2012
Show all
Thông báo: Thay đổi hình thức thi đối với môn Tin học quản lý của lớp B10CQQT1-B
Phòng Giáo vụ và Công tác Sinh viên thông báo:

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi hình thức thi đối với môn Tin học quản lý của lớp B10CQQT1-B

Căn cứ theo Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 các lớp văn bằng 2 chính quy khóa 2010-2012 ban hành ngày 18 tháng 5 năm 2012; Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo thay đổi hình thức thi đối với môn Tin học quản lý của lớp B10CQQT1-B như sau:

TT Môn thi Thông báo 18/5/2012 Thông báo 16/7/2012
Ngày thi Hình thức thi () Ngày thi Hình thức thi (mới)
1 Tin học quản lý 20/7/2012 Tự luận 18h00-20h00 20/7/2012 Phòng máy

Trân trọng ./.