Thông báo: miễn học/ thi GDTC và GDQP của Trần Quang Hậu-D09VT5 và Nguyễn Đức Ngọc-D09CN3

Bảng điểm môn học lần 2 kỳ 2 (08-09) các lớp TCD06VT1,2
01/12/2009
Lịch thi lại các lớp bằng 2 (B207) và tại chức tháng 12/2009
03/12/2009
Show all
Thông báo: miễn học/ thi GDTC và GDQP của Trần Quang Hậu-D09VT5 và Nguyễn Đức Ngọc-D09CN3

Phòng GV&CTSV thông báo miễn học và thi môn Giáo dục quốc phòng cho sinh viên Trần Quang Hậu- D09VT5 và miễn học và thi các học phần thực hành các môn Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất cho sinh viên Nguyễn Đức Ngọc- D09CN3.

1/12/2009