Thông báo Lịch hướng dẫn và đăng ký môn học kỳ 1 (13-14) của các lớp khóa 2012 (14/6/2013 )

Thông báo cấp GCNTNTT, BĐ và hoàn trả hồ sơ cho SV các lớp/khóa đợt thi trả nợ 3/2013
07/06/2013
Thời khóa biểu hướng dẫn ôn thi, giải đáp kiến thức dự thi tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng chính quy ngành CNTT niên khóa 2010-2013.
17/06/2013
Show all
Thông báo Lịch hướng dẫn và đăng ký môn học kỳ 1 (13-14) của các lớp khóa 2012
14/6/2013, phòng GV&CTSV thông báo:

 

– Danh sách Cố vấn học tập của các lớp sinh viên khóa 2012 (file kèm);

– Thông báo Lịch hướng dẫn và đăng ký môn học kỳ 1 (13-14) của các lớp khóa 2012 (file kèm);

– Tài liệu Hướng dẫn đăng ký môn học và theo dõi kết quả học tập, đăng ký học tập của sinh viên (file kèm).

—————————————————————————————————————