Thông báo: Kết quả xử lý đơn đề nghị học lại, học ghép học kỳ 1 năm học 2015-2016

Thông báo: V/v Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2011(các lớp D11KT, QT).
31/08/2015
Thông báo: Công bố thời khóa biểu học tập, danh sách các lớp môn học/học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 (2/9/2015 )
02/09/2015
Show all
Phòng Giáo vụ thông báo:

Căn cứ vào đơn đề nghị của sinh viên, căn cứ kế hoạch học tập và giảng dạy học kỳ 1 năm học 2015-2016, Phòng Giáo vụ thông báo kết quả xử lý đơn xin học lại, học ghép học kỳ 1 năm học 2015-2016 (các sinh viên niên chế đăng ký bằng email), các sinh viên hệ tín chỉ đã đăng ký online.

Cụ thể sinh viên download file kèm.

Trân trọng ./.

Tải về: