Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp các lớp: D15QT, D15KT, D15MR, L17QT, L17KT (16/4/2019)

Thông báo V/v: Thay đổi thời gian phổ biến, tập huấn đăng ký các học phần học kỳ 1 năm học 2019 – 2020
18/04/2019
Kế hoạch: Tổ chức thực tập và thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp D15 L17 Khối ngành kỹ thuật (T4.2019)
22/04/2019

Kính gửi:        Các sinh viên các lớp D15 và L17 khối ngành Kinh tế

Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Marketing 2015-2019 và các lớp Liên thông Đại học ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán khóa 2017-2019 cùng các phương án đề xuất, kiến nghị, Tiểu ban xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp Cơ sở đào tạo Hà Nội đã thống nhất kết luận:

  1. Về điều kiện để được thực hiện các học phần tốt nghiệp: Xét duyệt điều kiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp: Sinh viên đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp cuối khóa và không đang trong thời gian bị kỷ luật phải đình chỉ học tập được phép đăng ký thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp theo hình thức làm Khóa luận tốt nghiệp hoặc học các học phần chuyên môn thay thế. Trong đó:

+ Làm Đồ án tốt nghiệp: Sinh viên có điểm TBC tích lũy đạt: từ 2,40 trở lên đối với tất cả các ngành và nợ không quá 08 Tín chỉ của những học phần không phải tiên quyết của Khóa luận tốt nghiệp.

+ Học các học phần chuyên môn thay thế: các trường hợp đủ điều kiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp nhưng không được giao làm Khóa luận tốt nghiệp. Các môn học cụ thể theo thông báo của Học viện.

  1. Danh sách xét đủ điều kiện: Cụ thể xét duyệt cho: 416 Sv đủ điều kiện, trong đó:

* Ngành QTKD:          142 sinh viên (có danh sách kèm theo)

* Ngành Kế toán:        174  sinh viên (có danh sách kèm theo)

* Ngành Marketing:    100 sinh viên (có danh sách kèm theo)

Trường hợp sinh viên đủ điều kiện thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp nhưng có nguyện vọng chưa thực hiện hoặc chuyển từ làm KLTN sang học các học phần thay thế  tốt nghiệp thì phải làm đơn đề nghị gửi Học viện xem xét – nộp theo mẫu trước ngày 09/04/2019 tại VP Một cửa.

  1. Các trường hợp có sai sót về kết quả học tập, thuộc diện đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp, sinh viên làm đơn đề nghị gửi phòng Giáo vụ để xác minh, tổng hợp và trình Lãnh đạo Học viện xem xét phê duyệt trước ngày 09/04/2019. Sinh viên kiểm tra kết quả học tập tại trang: http://qldt.ptit.edu.vn theo tài khoản cá nhân.
  2. Các sinh viên các hệ, lớp trên chưa đủ điều kiện thực hiện các học phần thay thế tốt nghiệp sẽ được xét cùng khóa sau khi đã tích lũy đủ số tín chỉ còn nợ.

Trân trọng ./.

Tải về: Danh sách xét ĐKDT (5/4/2019)

Kết quả xét ĐKDT sau khi cập nhật đơn (16/4/2019)