Thông báo: Kết luận của hội đồng họp xét, xử lý kết quả học tập năm học 2014-2015

Thông báo: Tổ chức tập huấn, phổ biến kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng- An ninh cho sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, Cao đẳng nghề khóa 2015
01/10/2015
Thông báo: Điều chỉnh phòng học
09/10/2015
Show all

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG HỌP XÉT, XỬ LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Năm học 2014-2015 (Phiên họp ngày 30/9/2014 )

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 và các Quy chế, quy định hiện hành về đào tạo của Bộ GD&ĐT và của Học viện; Căn cứ kết quả học tập năm học 2014-2015 và báo cáo của Phòng Giáo vụ, ngày 30/9/2015 Hội đồng xét học tiếp, ngừng học, buộc thôi học của Học viện đã tổ chức họp xét, xử lý kết quả học tập của các lớp hệ CĐ, ĐH chính quy năm học 2014-2015. Học viện thông báo kết luận của Hội đồng tới các lớp sinh viên hệ chính quy dài hạn như sau:

1.    Đối tượng xét: Sinh viên hệ chính quy dài hạn đang học tại Học viện gồm:

– Hệ Cao đẳng các khóa từ 2013 đến 2014.

– Hệ Đại học các khóa từ 2012 đến 2014.

2.  Nguyên tắc xét, xử lý kết quả học tập (KQHT):

– Các trường hợp thuộc diện tiếp tục học, tăng/hạ mức cảnh báo học vụ (hệ tín chỉ) được thực hiện theo quy định.

– Danh sách các sinh viên thuộc diện xem xét buộc thôi học, cảnh báo học vụ kèm theo.

– Trên cơ sở quy chế đào tạo hệ tín chỉ (Quy chế 43/2007) của Bộ GD&ĐT, Học viện sẽ xem xét hạ mức xử lý KQHT đối với các trường hợp bị buộc thôi học theo kết quả học tập năm học 2014-2015 theo hồ sơ đề nghị, giải trình của sinh viên.

– Các trường hợp thuộc diện nêu trên làm đơn đề nghị, giải trình gửi Hội đồng để được xem xét hạ mức xử lý học vụ. Hội đồng sẽ xem xét hồ sơ đối với từng trường hợp cụ thể có nộp đơn để có thể hạ mức xử lý học vụ (không xem xét đối với các trường hợp không có đơn đề nghị).

Các sinh viên thuộc diện xem xét buộc thôi học nộp đơn đề nghị, giải trình (bắt buộc phải viết tay và có ý kiến của phụ huynh và cố vấn học tập; các giấy tờ liên quan có xác nhận nếu có) tại Phòng Giáo vụ – bộ phận một cửatrước ngày 13/10/2015.

Học viện thông báo và yêu cầu các sinh viên nghiêm túc thực hiện!

Tải về

Toàn văn thông báo
Danh sách xét học vụ