Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại hè năm học 2012-2013 (22/8/2013 )

Kế hoạch tổ chức thực tập, thi TN các lớp L12QT1,2
22/08/2013
Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên cao đẳng ngành QTKD, ĐTVT khóa 2010; Sinh viên các lớp, các khóa trả nợ tốt nghiệp đợt tháng 08/2013
27/08/2013
Show all
Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại hè năm học 2012-2013
22/8/2013, phòng GV&CTSV thông báo

Kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại hè năm học 2012-2013. Chi tiết xem file.

Kế hoạch phòng máy phục vụ thi các lớp HL hè: xem file.

Trân trọng thông báo

—————————————

05/8/2013, phòng GV&CTSV thông báo

Bổ sung lịch thi môn Giáo dục quốc phòng 1,2,3 các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm học 2012-2013, cụ thể:

THI GIAN THI LỚP MÔN THI SĨ SỐ PHÒNG THI GHI CHÚ
Ngày thi Ca Thời gian Phòng Nhà
10/08/2013 1 80h00 – 10h00  Học lại LR Giáo dục quốc phòng 1 1 G03 A2  
1 80h00 – 10h00  Học lại LR Giáo dục quốc phòng 2 3 G03 A2  
1 80h00 – 10h00  Học lại LR Giáo dục quốc phòng 3 2 G03 A2  

Trân trọng thông báo

—————————————

26/7/2013, phòng GV&CTSV thông báo

Do kế hoạch sửa chữa các phòng học nhà A3 để kịp tiến độ sửa chữa phục vụ các lớp học trong năm học mới phòng Hành chỉnh – BV đề nghị thay đổi các phòng thi trong tuần 31,32 (xem file)

Trân trọng thông báo

———————————————————-25/7/2013,  phòng GV&CTSV thông báo:

+ Điều chỉnh lịch thi môn Tiếng anh trong Kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại (lớp riêng). Lịch thi cụ thể xem file.

Lưu ý: Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 cho sinh viên khóa 2012 dự kiến bắt đầu từ 12/8/2013.

Trân trọng thông báo

——————————————

18/7/2013,  phòng GV&CTSV thông báo:

+ Điều chỉnh hình thức thi môn Quản lý dự án từ thi viết sang vấn đáp

+ Điều chỉnh lịch thi môn Cơ sở ĐL điện tử từ 05/08 sang 10/8 (kíp 2)

+ Bổ sung lịch TH-TN hai môn Cơ sở ĐL điện tửCấu kiện ĐT (xem file)

Lưu ý: Các lớp môn học tổ chức riêng cho sinh viên khóa 2012 cũng thi theo lịch này.

Trân trọng thông báo

—————————————

15/7/2013, phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch thi tháng 7, 8 cơ sở Hà Đông. Bao gồm:

+ Kế hoạch thi lần 1 các lớp học lại kỳ phụ (học lại hè) năm học 2012-2013;

+ Lịch sử dụng phòng máy phục vụ thi các lớp học hè (xem file);

+ Kế hoạch thi lần 2 kỳ 2 năm học 2012-2013 các lớp hệ Liên thông khóa 2011 (đợt 2);

+ Kế hoạch thi lần 2 các lớp học lại (lớp riêng) đợt 1 năm học 2012-2013;

Trân trọng thông báo

—————————————-

14/7/2013,  phòng GV&CTSV thông báo

Thay đổi lịch học 2 lớp học lại hè:

+ Lớp Tiếng anh 2 (khóa 2012) lịch học: chiều 3,5,7 tại phòng 303-A2

+ Lớp Phương pháp số (khóa 2012) lịch học: chiều 2,4,6 tại phòng 201a-A3

Trân trọng thông báo

————————————————

14/7/2013,  phòng GV&CTSV thông báo

Cập nhật TKB thực hành-thí nghiệm các lớp học lại hè.Chi tiết xem file kèm theo.

Trân trọng thông báo

—————————————-

26/6/2013,  phòng GV&CTSV thông báo cập nhật TKB 2 lớp học lại hè: Các hệ thống CSDL và Xử lý ảnh

Đề nghị sinh viên cập nhật lại TKB ở file kèm theo.

—————————————-

20/6/2013,  phòng GV&CTSV thông báo điều chỉnh phòng học một số lớp học lại hè.

+ Các môn: Hệ thống nhúng. Mạng cảm biến và Điện tử công suất chuyển về học tại VP bộ môn

+ Môn Thiết kế logic số sáng thứ 7 (22/6/2013) nghỉ học, chiều vẫn học bình thường.

Đề nghị sinh viên cập nhật lại TKB ở file kèm theo.

————————-

17/6/2013,  phòng GV&CTSV thông báo điều chỉnh phòng học một số lớp học lại hè. Đề nghị sinh viên cập nhật lại TKB ở file kèm theo.

———————–

13/6/2013,  phòng GV&CTSV thông báo bổ sung TKB của 10 lớp học lại hè (file kèm).

———————–

07/6/2013, thông báo số 92/GV&CTSV của phòng Gv&CTSV về việc tổ chức đăng ký, bổ sung các lớp học hè 2013 (Xem file kèm)

Căn cứ kế hoạch tổ chức học lại học kỳ phụ năm học 2012-2013 của Học viện (Thông báo số 360/TB-HV, ngày 07/5/2013) và căn cứ số lượng sinh viên các lớp, các khóa tại Cơ sở Hà đông đăng ký học lại bổ sung tính đến ngày 31/5/2013, phòng GV&CTSV thông báo việc tổ chức bổ sung các lớp học hè 2013 như sau:

1. Danh sách và TKB các môn, lớp học, mức thu lệ phí học lại (danh sách kèm).

Riêng lớp/môn Tin học cơ sở 1 do không bố trí được lớp, nên Học viện sẽ hoàn trả lệ phí học lại cho 4 sinh viên khóa 2012 đã nộp lệ phí đăng ký học lại.

2. Thủ tục, thời gian đăng ký: Sinh viên nộp lệ phí để đăng ký học lại (không cần đơn đăng ký) tại Bộ phận “một cửa” – phòng KTTC: trong thời gian từ 05/6 đến hết 25/6/2013 theo các mức phí học lại và số đvht tương ứng; sinh viên được quyền đăng ký tối đa 4 môn học/học phần trong kỳ hè 2013.

3. Một số lưu ý khác:

– Sinh viên nợ môn nào đóng lệ phí học lại theo số đvht còn nợ và được bố trí học chung lớp học lại theo chương trình có số đvht lớn hơn; khi thi được thực hiện theo đề thi chung của lớp học.

– Việc tổ chức học lại và thi kiểm tra được thực hiện theo quy chế, quy định đào tạo hiện hành (như môn học chính khóa trong tất cả các hoạt động điểm danh, làm bài tập/kiểm tra/thực hành, thi hết môn,…).

– Trường hợp có thay đổi về việc tổ chức lớp, phòng GV&CTSV sẽ có thông báo bằng văn bản.

Phòng GV&CTSV thông báo tới tất cả các lớp và sinh viên biết để thực hiện; kính đề nghị phòng KTTC phối hợp thu, lập danh sách sinh viên nộp lệ phí đăng ký học lại.

—————-

08/05/2013

Phòng GV&CTSV thông báo: Tổ chức các lớp học lại trong học kỳ phụ năm học 2012-2013  (kỳ hè năm 2013)

Căn cứ kế hoạch tổ chức học lại năm học 2012-2013 của Học viện (kế hoạch số 647/KH-HV, ngày 20/8/2013) và căn cứ số lượng sinh viên các lớp, các khóa tại Cơ sở đào tạo Hà đông còn nợ môn, Học viện thông báo kế hoạch tổ chức các lớp học lại hè 2013 như sau:

1. Thời gian: học từ 17/6 đến 20/7/2013; thi lần 1 từ 15/7 đến 31/7/2013; thi lần 2 từ 19/8 đến 31/8/2013 (TKB, lịch thi sẽ có thông báo sau).

2. Các lớp/môn học tổ chức: Dự kiến gồm: 80 lớp/môn học.

3. Thủ tục, thời hạn đăng ký: Sinh viên nộp lệ phí học lại để đăng ký học lại (không cần đơn đăng ký) tại Bộ phận “một cửa” – phòng KTTC: trong thời gian từ 08/5 đến hết 25/5/2013. Lịch học và danh sách học chính thức, Học viện sẽ thông báo trước 12/6/2013 trên website.

4. Thủ tục, thời hạn đăng ký: Sinh viên học cải thiện điểm (đối với sinh viên cuối khóa) đăng ký tối đa không quá 3 học phần (làm đơn đăng ký, nộp tiền) tại Bộ phận “một cửa” – phòng KTTC: trong thời gian từ 08/5 đến hết 25/5/2013. Lịch học và danh sách học chính thức, Học viện sẽ thông báo trước 12/6/2013 trên website.

Trân trọng thông báo

Thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm học 2012-2013 (hè 2013)
Danh sách các lớp/môn học bổ sung hè 2013 (update: 7/6/2013)
Thời khóa biểu các lớp hè 2013
TKB của 10 lớp bổ sung (13/6/2013)