Thông báo: Kế hoạch thi các lớp học lại (lớp riêng) học kỳ 1 năm học 2020-2021

Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2020-2021
04/12/2020
Kế hoạch: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2020 đối với sinh viên đại học hệ chính quy
11/12/2020
Căn cứ kế hoạch giảng dạy các lớp học lại (lớp riêng) tổ chức trong học kỳ 1 năm học 2020-2021;
Căn cứ kết quả đăng kí của sinh viên. Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch thi các lớp học trên, cụ thể:
  • Thời gian thi: từ 21/12 đến 30/12/2020
Đề nghị các sinh viên kiểm tra lịch thi cá nhân của mình trên trang QLDT http://qldt.ptit.edu.vn.
Mọi thắc mắc liên hệ thầy Hiếu phòng Giáo vụ (email: nthieu1@ptit.edu.vn) để được giải đáp.
Trân trọng./.