Thông báo: Điều chỉnh phòng học

Thông báo: Kết luận của hội đồng họp xét, xử lý kết quả học tập năm học 2014-2015
06/10/2015
Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2011 Ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán
14/10/2015
Show all

THÔNG BÁO

V/v Điều chỉnh phòng học

Căn cứ kế hoạch thi tuyển sinh cao học năm 2015. Để đảm bảo kế hoạch học tập của các lớp; Học viện thông báo chuyển các lớp học đang học tại nhà A2 sang từ tầng 1,2,3 lên các tầng 4,5,6,7 từ ngày 10-11/10/2015,như sau:

TT Lớp Kíp Phòng học cũ Phòng học mới
1 Nhóm 02,04 T7+CN 102A2 401A2
2 CH-KTVT 2015 T7+CN 104-A2 701A2
3 CH-QTKD-2015 T7+CN 105-A2 701A2
4 CH-KHMT-2015 T7+CN 202A2 702A22
5 M14CQQT02-B T7+CN 203A2 703A2
6 M14CQIS02-B T7+CN 204A2 601A2
7 M14CQTE02-B T7+CN 205A2 602A2
8 M14CQCS02-B T7+CN 206A2 603A2
9 Nhóm 32,33,35,36,03 T7+CN 302A2 501A2
10 Nhóm 25,26,01 T7+CN 303A2 503A2

Trân trọng thông báo./.