Thông báo điều chỉnh lịch thi môn KN TLVBTV (D08); Nhập môn CNPM (D09); Lập trình hướng đối tượng (C10) (Cập nhật 24/05/2012)

Chương trình đào tạo tiếng Anh Toeic (17/5/2012 )
17/05/2012
Kế hoạch ôn tập, thi làm ĐA/KLTN các lớp liên thông ĐHCQ khóa 2010-2012 (Đợt 1)
24/05/2012
Show all
Thông báo điều chỉnh lịch thi môn KN TLVBTV (D08); Nhập môn CNPM (D09); Lập trình hướng đối tượng (C10) (Cập nhật 24/05/2012)
Phòng GV&CTSV thông báo:

Kính gửi:     – TT. KT&ĐBCLGD;Phòng TT&CTCT, Phòng HC-BV, Tổ QLGD A3.
– Các lớp SV: D08; D09; C10

Phòng GV&CTSV xin thông báo điều chỉnh lịch thi môn Kỹ năng tạo lập văn bản tiếng việt của các lớp D08(D08CNPM1, D08CNPM2, D08CNPM3; D08HTTT2, D08QTBC2, D08QTM, D08VT2, D08VT3, D08VT5; D08XLTH1); Nhập môn CNPM của các lớp D09 (D09CN1, D09CN2, D09CN3); Lập trình hướng đối tượng Lập của các lớp C10 (C10CN1, C10CN2, C10CN3) như sau:  (File kèm) (Cập nhật 24/05/2012).
Đề nghị ban cán sự lớp nhận được thông báo phổ biến cho các bạn trong lớp được biết để thực hiện.
Trân trọng ./.