Thông báo: Danh sách sinh viên Đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 2 năm học 2018-2019 – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 cơ sở đào tạo Hà Nội
03/12/2019
Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên tốt nghiệp tháng 12/2019
10/12/2019

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học chính quy

 

– Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 và kế hoạch công tác năm 2019.

– Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ GD&ĐT và Quyết định số 540/QĐ-GV&CTSV ngày 20/06/2017 của Học viện về việc ban hành quy định về Tạo lập, quản lý và sử dụng quỹ học bổng sinh viên tại Học viện;

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018-2019, Phòng Giáo vụ thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2018-2019 đối với sinh viên hệ cao đẳng, đại học chính quy dài hạn của Học viện. Cụ thể:

  1. Đối tượng: Sinh viên hệ Đại học chính quy dài hạn đang học tại Học viện gồm:

– Các lớp ngành: CNTT, CN KT Đ-ĐT, KT ĐTVT, CN ĐPT, TT ĐPT khóa 2015.

– Các lớp thuộc các khóa từ 2016 đến 2018.

  1. Tiêu chuẩn và danh sách đủ điều kiện xét cấp học bổng KKHT:

– Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên trong kỳ học xét học bổng thì được đưa vào danh sách đề nghị xét cấp học bổng KKHT.

– Danh sách sinh viên đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2018-2019 kèm theo.

  1. Tổ chức thực hiện:

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách dự kiến được xét cấp học bổng KKHT để các lớp sinh viên biết. Mức học bổng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Học viện. Các trường hợp  sai sót thông tin và có thắc mắc, khiếu nại đề nghị các sinh viên nộp đơn tại Phòng Giáo vụ (Bộ phận một cửa) trước ngày thứ Năm (11/12/2019).

Danh sách sinh viên được nhận học bổng, phòng Giáo vụ sẽ thông báo sau khi có kết luận của Hội đồng xét cấp học bổng KKHT của Học viện họp.

***Các lớp: D15TKDPT1, D15TKDPT2, D16PTDPT, D17CQPT05-B, D18CQTT02-B, D15CQAT04-B, D16CQCN01-B, D16CQCN09-B, D17CQCN11-B, D17CQCN13-B, D16CQQT01-B, D16CQQT03-B, D16CQQT04-B, D16CQMR02-B, D15CQVT05-B, D15CQVT08-B, D18CQVT08-B chưa nộp phiếu điểm rèn luyện cho P. Chính trị &CTSV nên không đủ điều kiện xét.

Trân trọng!

Tải về: Danh sách đủ điều kiện xét học bổng học kỳ 2 năm học 2018-2019 (cập nhật 4/12/2019)