Thông báo: Công bố thời khóa biểu học tập, danh sách các lớp môn học/học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 (2/9/2015 )

Thông báo: Kết quả xử lý đơn đề nghị học lại, học ghép học kỳ 1 năm học 2015-2016
31/08/2015
Tổ chức đón tiếp và làm thủ tục nhập học cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 tại Cơ sở Hà Đông
03/09/2015
Show all
Phòng Giáo vụ thông báo:

Ngày 06/11/2015

Cập nhật  điều chỉnh phòng học môn học giải tích 1, danh sách sinh viên các lớp môn học học phần khóa 2015, học kỳ 1 năm học 2015-2016, cụ thể sinh viên download file kèm

——————————————————————————————————————————————————————-

Ngày 09/09/2015

Cập nhật danh sách sinh viên các lớp môn học học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016, cụ thể sinh viên download file kèm

——————————————————————————————————————————————————————-

Ngày 10/08/2015

Cập nhật điều chỉnh, phòng học 1 số môn học cụ thể sinh viên download file kèm

+ Thời khóa biểu các lớp chất lượng cao

+ Công nghệ .Net lớp C13CNPM

+ Điều chỉnh TKB L14QT

——————————————————————————————————————————————————————-

Ngày 10/07/2015

Cập nhật điều chỉnh giảng viên, lịch học 1 số lớp môn học: Kỹ năng làm việc nhóm, Phương pháp luận NCKH, cụ thể sinh viên download file kèm

——————————————————————————————————————————————————————-

Ngày 06/07/2015

Cập nhật điều chỉnh, bổ sung giảng viên 1 số môn học cụ thể sinh viên download file kèm

——————————————————————————————————————————————————————-

Ngày 16/06/2015

Công bố Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2015-2016 của các khóa hệ tín chỉ (D12, C13, D13, C14, D14) – dự kiến tại cơ sở đào tạo Hà Nội, cụ thể như sau:

Đề nghị các sinh viên download file kèm

Trân trọng ./.