Thông báo: Cập nhật điểm học kỳ 1 năm học 2018-2019

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 2 – tháng 5/2019
24/04/2019
Thông báo: Phân lớp chuyên ngành khóa 2016 (D16CN, D16QT, D16MR
02/05/2019

Phòng Giáo vụ thông báo:

Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập nhật đầy đủ điểm của sinh viên các khóa học kỳ 1 năm học 2018-2019. Đề nghị các sinh viên đăng nhập vào hệ thống kiểm tra điểm của mình. Các trường hợp sai lệch thông tin về điểm đề nghị sinh viên làm đơn (mẫu chung – ghi đầy đủ thông tin + mã sinh viên) nộp tại Ô số 1 văn phòng giao dịch 1 cửa trước 10/5/2019 để được xem xét giải quyết.

Trân trọng ./.