Thông báo bổ sung TKB của các lớp D07DT1, D07DT2 (từ 29/3/2010).

Kế hoạch tổ chức học môn GDQP của các lớp đại học khóa 2009
09/03/2010
Danh sách sinh viên tốt nghiệp các lớp, các khóa
10/03/2010
Show all

Phòng GV&CTSV thông báo bổ sung, điều chỉnh TKB các môn học lý thuyết trong học kỳ 2 năm học 2009-2010 của các lớp D07DT1D07DT2 kể từ ngày 29/03/2010

Trân trọng thông báo.