Quy định tổ chức thi kết thúc học phần hệ Đại học, cao đẳng chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ (11/9/2014 )

Thông báo: v/v Ban hành Quy định tạm thời về đào tạo liên thông trình độ đại học (11/9/2014 )
11/09/2014
Quy định đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ của Học viện (11/9/2014 )
11/09/2014
Show all
Quy định tổ chức thi kết thúc học phần hệ Đại học, cao đẳng chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ
Học viện thông báo:

Ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc học phần hệ Đại học, cao đẳng chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ, cụ thể như sau:

            Download file kèm

Trân trọng ./.

Tải về: