Quy định Quy trình về tổ chức thực tập tốt nghiệp cuối khóa (11/7/2011 )

Thông báo danh sách sinh viên nợ học phí (08/8/2011)
10/07/2011
Hướng dẫn về thi cải thiện điểm đối với sinh viên hệ chính quy (4-2011)
15/08/2011
Show all
Quy định Quy trình về tổ chức thực tập tốt nghiệp cuối khóa
Quy trình tổ chức thực tập tốt nghiệp đối với hệ cao đẳng, đại học chính quy của Học viện Công nghệ BCVT được ban hành kèm theo QĐ số 347/QĐ-GV&CTSV, ngày 30/5/2011