Quy chế đào tạo hệ đại học vừa làm vừa học hay hệ tại chức cũ (Quy chế 36/2007) (21/10/2009 )

Quy chế đào tạo hệ đại học từ xa (quy chế 40/2003) (21/10/2009 )
21/10/2009
Danh sách Ban cán sự các lớp khóa 2009 (22/10/2009 )
22/10/2009
Show all
Quy chế đào tạo hệ đại học vừa làm vừa học hay hệ tại chức cũ (Quy chế 36/2007)
Quy chế này quy định việc tổ chức đào tạo, thi kiểm tra và cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học- hay hệ tại chức cũ (ban hành kèm theo quyết định số 36/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, và thường được gọi tắt là Quy chế 36/2007)