Lịch thi lần 1 học kỳ phụ (học hè) năm học 2011-2012 các lớp hệ cao đẳng đại học chính quy

Thông báo: Thay đổi lịch thi lại ngày 16/07/2012 của lớp D08CNPM1,2,3
12/07/2012
Thông báo: Thay đổi hình thức thi đối với môn Tin học quản lý của lớp B10CQQT1-B
17/07/2012
Show all
Lịch thi lần 1 học kỳ phụ (học hè) năm học 2011-2012 các lớp hệ cao đẳng đại học chính quy
Phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên thông báo Lịch  thi lần 1 học kỳ phụ (học hè) năm học 2011-2012 các lớp hệ cao đẳng đại học chính quy cụ thể như file kèm (Cập nhật 17/7/2012).Đề nghị các sinh viên tham gia học kỳ phụ thực hiện đúng lịch thi này.

Trân trọng ./.