Lịch thi học kỳ 1 năm học 2012-2013 các lớp CĐ-ĐH chính quy khóa 2012

Thông báo V/v: Tổ chức lớp học lại môn Tin học đại cương (8/10/2012 )
08/10/2012
Thông báo V/v: Kế hoạch cấp bằng tốt nghiệp đợt 5 năm 2012
01/11/2012
Show all
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2012-2013 các lớp CĐ-ĐH chính quy khóa 2012
Ngày 30/11/2012:

Phòng Giáo vụ & công tác sinh viên thông báo lịch thi kỳ 1 năm học 2012-2013 cho sinh viên các lớp CĐ-ĐH khóa 2012. Lịch thi cụ thể:

+ Lịch thi các lớp ĐH khóa 2012: (File 1)

+ Lịch thi các lớp Cao đẳng khóa 2012: (File 2)

+ Lịch thi lớp học lại môn Tin học đại cương: (File 3)

+ Lịch thi phòng máy cụ thể (File 4)

Trân trọng thông báo
——————————————————————–
Ngày 08/11/2012:

Phòng GV&CTSV thông báo V/v: Đăng ký thi/ học cải thiên điểm từ học kỳ 2 năm học 2012-2013. Cụ thể:

+ Sinh viên hê Đại học khóa 2008: Được đăng ký thi cải thiên điểm đối với các học phần được tổ chức thi trong học kỳ 1 năm học 2012-2013 (Không quá 3 môn/1 sinh viên).

+ Sinh viên hê Đại học khóa 2009, 2012, 2011 và 2012: Được đăng ký học cải thiên điểm đối với các học phần đã thi đạt và hiên đang còn giảng dây trong chương trình đào tạo hê đại học chính quy (Không quá 3 môn/1 sinh viên). Đơn đăng ký học cải thiên (File 5) nôp về Văn phòng môt cửa trước ngày 15/12/2012.

Hướng dẫn chi tiết (File 6)

Trân trọng thông báo.
——————————————————————-

Ngày 26/10/2012:

Phòng Giáo vụ & công tác sinh viên thông báo lịch thi kỳ 1 năm học 2012-2013. Lịch thi cụ thể:

+ Lịch thi kỳ 1 năm học 2012-2013 các lớp Cao đẳng – Đại học khóa 2009/2010/2011 (File 7)

+ Lịch thi kỳ 1năm học 2012-2013 các lớp Liên thông khóa 2011 đợt 1 – 2 (File 8)

+ Lịch thi kỳ 1năm học 2012-2013 các lớp Văn bằng 2 khóa 2010 (File 9)

Phòng GV&CTSV trân trọng thông báo.