Lịch thi học hỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp cao đẳng C09

Thông báo: Tổng hợp kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2011-2012 (Khóa 2008 – 2009 -2010)
02/03/2012
Thời khóa biểu môn học Giáo dục quốc phòng HK2 năm học 2011-2012 của các lớp D11CQCN12 và D11CQPN12
09/03/2012
Show all
Lịch thi học hỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp cao đẳng C09
THÔNG BÁO

          V/v: Lịch thi học kỳ II năm học 2011-2012 của các lớp cao đẳng C09

Kính gửi:           – Sinh viên các lớp cao đẳng C09

Phòng GV&CTSV thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 cho sinh viên các lớp cao đẳng C09, chi tiết sinh viên tham khảo tại đây.

Đề nghị ban cán sự lớp nhận được thông báo này phổ biến tới tất cả các bạn trong lớp được biết.

Trân trọng thông báo!

PHÒNG GIÁO VỤ & CÔNG TÁC SINH VIÊN