Kế hoạch: Tổ chức thực tập và thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp D15 L17 Khối ngành kỹ thuật (T4.2019)

Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp các lớp: D15QT, D15KT, D15MR, L17QT, L17KT (16/4/2019)
18/04/2019
Thông báo: Kế hoạch tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2019 và Thi cấp chứng chỉ TOEIC quốc tế (Tháng 5/2019)
24/04/2019

Các lớp: Đại học chính quy khóa 2015-2020 (các ngành: ATTT, KT ĐTVT, CNTT, CNKT Đ-ĐT, CNĐPT, TTĐPT), Liên thông chính quy khóa 2017-2019 (các ngành: KTĐTVT, CNTT)

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, 2019-2020 và kế hoạch công tác năm 2019 của Học viện, căn cứ chương trình đào tạo của các ngành/lớp hệ Đại học chính quy khóa 2015-2020 khối ngành kỹ thuật; hệ liên thông đại học chính quy khóa 2017-2019 khối ngành kỹ thuật, Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch và giao nhiệm vụ tổ chức Thực tập, thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp (TTTN, TLKKTTN) của các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2015-2020 (các ngành ATTT, CNTT, KTĐTVT, CNKTĐ-ĐT, CNĐPT, TTĐPT) và hệ Liên thông khóa 2017-2019 (các ngành CNTT, KTĐTVT) cho các đơn vị liên quan. Cụ thể như sau:

  1. KHUNG KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:
TT Ngành Lớp Sĩ số Thời gian thực tập Đơn vị tổ chức, quản lý Ghi chú
1. ĐTVT D15VT 1-8 396 6 tuần:  Từ 08/7 đến 16/8/2019 Khoa VT1 (chủ trì tổ chức và phân bổ SV).

Viện KHKTBĐ phối hợp hướng dẫn

 
L17VT 05
2. CNTT D15CNPM1-5 255 6 tuần:  Từ 08/7 đến 16/8/2019 Khoa CNTT1 (chủ trì tổ chức và phân bổ sinh viên).

Viện CNTT&TT phối hợp hướng dẫn

D15HTTT1-5 281
E15CN 75
L17CN 01
3. ATTT D15AT 1-4 173 6 tuần:  Từ 08/7 đến 16/8/2019
4. Đ-ĐT D15ĐTMT1,2

D15XLTH 1,2

94

96

6 tuần:  Từ 08/7 đến 16/8/2019 Khoa KTĐT1
5. CNĐPT D15PTUDĐPT

D15TKĐPT1-3

62

163

6 tuần:  Từ 08/7 đến 16/8/2019 Khoa ĐPT(chủ trì tổ chức và phân bổ SV).

Viện CNTT&TT phối hợp hướng dẫn

6. TTĐPT D15TTĐPT1,2 74 6 tuần:  Từ 08/7 đến 16/8/2019

 

  1. CHI TIẾT KẾ HOẠCH TT, TLKKTTN:

Có phụ lục chi tiết theo các ngành, lớp kèm theo.

Phòng Giáo vụ Thông báo và đề nghị các lớp sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng!

Tải về: Toàn văn thông báo + Kế hoạch kèm theo