Kế hoạch tổ chức thực tập và thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp các lớp ĐHCQ khóa 2018 – 2022 các ngành: Kế toán, QTKD, TMĐT, Marketing và Truyền thông Đa phương tiện

Thông báo: Kế hoạch thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 2 năm 2021 – hệ đại học chính quy
26/11/2021
Thông báo Về việc: xử lý các sinh viên nợ học phí, học lại học kỳ I năm học 2021-2022
01/12/2021

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 (Quyết định số 495/QĐ-HV ngày 15/06/2021) của Học viện, căn cứ chương trình đào tạo của các ngành/lớp hệ Đại học chính quy khóa 2018-2022 khối ngành Kinh tế (QTKD, TMĐT, Kế toán, Marketing) và ngành Truyền thông Đa phương tiện. Học viện thông báo kế hoạch và giao nhiệm vụ tổ chức Thực tập, thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp (TT, TLKKTTN) của các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2018-2022 cho các đơn vị liên quan. Cụ thể như sau:

1. KHUNG KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:

 

TT Ngành Lớp Sĩ số Thời gian thực tập Đơn vị tổ chức, quản lý Ghi chú
1 Quản trị kinh doanh D18QTDN1.2 83 6 tuần: Từ 14/02 đến 27/03/2022 Khoa QTKD1 CN Quản trị doanh nghiệp
D18TMĐT1,2 81 CN Thương mại điện tử
2 Thương mại điện tử D18TMĐT1,2 66 Ngành Thương mại điện tử
3 Kế toán D18KT 1-4 155 Khoa TCKT Ngành Kế toán
D18ACCA 34 Lớp chuyên ngành ACCA
4 Marketing D18IMR1,2,3 148 Viện KTBĐ CN Internet Marketing
D18PMR 53 CN Phân tích dữ liệu Marketing số
5 Truyền thông Đa phương tiện D18TT1,2 116 Khoa Đa phương tiện Ngành TT ĐPT

 2. CHI TIẾT KẾ HOẠCH THỰC TẬP, TLKKTTN:

Có phụ lục chi tiết theo các ngành, lớp kèm theo.

Học viện thông báo kế hoạch và yêu cầu các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tổ chức thực tập, thi tốt nghiệp của các lớp sinh viên nêu trên./.

Tải về:

Chi tiết khung kế hoạch thực tập D18KT_QTKD_TMĐT_MR_TTĐPT