Kế hoạch: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 03 năm 2015)

Thông báo V/v Bố trí lịch học Tiếng Anh bậc 1 và bậc 2 cho sinh viên khóa 2014(112/02/2015)
12/02/2015
Thông báo: Kế hoạch thu học phí kỳ II năm học 2014-2015
04/03/2015
Show all

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông

(Tháng 03 năm 2015)

           

 Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, Học viện thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đối với sinh viên tại Cơ sở Đào tạo Hà Đông trong tháng 03 năm 2015 cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Sinh viên hệ cao đẳng chính quy các khóa trước được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp các ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử, truyền thông, Kế toán và Quản trị kinh doanh.

2. Sinh viên hệ Đại học chính quy các khóa trước được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệpcác ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử, truyền thông, Kế toán, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và Quản trị kinh doanh.

3. Sinh viên hệ Liên thông cao đẳng, đại học chính quy các khóa trước được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp các ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử, truyền thông và Quản trị kinh doanh.

4. Sinh viên hệ Đại học VLVH các khóa trước được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp các ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử, truyền thông và Quản trị kinh doanh.

5. Sinh viên hệ Đại học Từ xa Khóa 2010-2015, các khóa trước được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc thi lại tốt nghiệp các ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử, truyền thông và Quản trị kinh doanh.

Ghi chú: Sinh viên thi lại tốt nghiệp phải làm đơn đăng ký dự thi theo mẫu của Học viện và nộp tại Trung tâm Giao dịch một cửa trong khoảng thời gian từ ngày 01/3/2015 đến hết ngày 10/3/2015.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI

1. Thời gian thi:

1.1. Ngày 20/3/2015: 15h00, sinh viên tập trung làm thủ tục và học tập quy chế thi tại Hội trường Nhà A2.

1.2. Ngày 21/3/2015:

– Sáng: Thi môn cơ sở.

– Chiều: Thi môn chuyên ngành.

1.3. Ngày 22/3/2015:

– Sáng: Thi môn Chính trị              – Chiều: Dự phòng.

2. Địa điểm thi: Giảng đường A2 và A3 – Cơ sở Đào tạo Hà Đông. Riêng sinh viên hệ Đại học Từ xa Khóa 2010-2015 học tại Hải Phòng dự thi tại Trường Đại học Hàng Hải.

 

 III. MÔN THI

1. Hệ cao đẳng chính quy: Thi môn cơ sở, chuyên môn và chính trị (Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 1 & 2).

2.  Hệ đại học chính quy: Thi môn cơ sở, chuyên môn và chính trị (Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 1 & 2).

3. Hệ Liên thông cao đẳng, đại học chính quy: Thi môn cơ sở, chuyên môn và chính trị (Kinh tế chính trị và Triết học).

4. Hệ Đại học VLVH: Thi môn cơ sở và chuyên môn.

5. Hệ Đại học Từ xa: Thi môn cơ sở và chuyên môn.

Ghi chú: Sinh viên thi lại tốt nghiệp thi cùng đề với sinh viên dự thi chính khóa.

Tải về:

4/3/2015