Kế hoạch tổ chức học môn GDQP của các lớp đại học khóa 2009

Quy định về giáo dục quốc phòng – an ninh (8/3/2010 )
08/03/2010
Thông báo bổ sung TKB của các lớp D07DT1, D07DT2 (từ 29/3/2010).
09/03/2010
Show all

Thông báo số: 38/TB-GV&CTSV, ngày 10/3/2010 của Phòng GV&CTSV

Nội dung thông báo như sau:

THÔNG BÁO

Về kế hoạch tổ chức học tập môn Giáo dục quốc phòng cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2009

 

Kính gửi:          Các lớp sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2009

                          

Thực hiện chương trình đào tạo và kế hoạch học kỳ 2 năm học 2009-2010 của các lớp đại học hệ chính quy khóa 2009 tại Cơ sở đào tạo Hà đông, Phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên thông báo tới các lớp sinh viên kế hoạch tổ chức học tập môn Giáo dục quốc phòng cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 2009 như sau:

 1. THỜI GIAN: từ ngày 12/4/2010 đến hết ngày 07/5/2010.
 2. KẾ HOẠCH HỌC TẬP:
 3. Nội dung chương trình: theo quy định của Bộ GD&ĐT.
 4. Lịch học chi tiết: do Trung tâm GDQP xắp sếp, thông báo cho sinh viên.

III. ĐỊA ĐIỂM: Xã Phụng Châu, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

 1. KINH PHÍ ĐÀO TẠO:
 2. Học phí: do Học viện thanh toán với Trung tâm GDQP theo quy định.
 3. Các chi phí liên quan: ảnh thẻ, chứng chỉ, giặt quân trang, khấu hao: quân trang, giáo trình (50.000 đ/sinh viên) do Học viện chi hỗ trợ các lớp để nộp cho Trung tâm GDQP.
 4. Các khoản sinh viên phải đóng góp theo quy định của Trung tâm GDQP và nộp tại Trung tâm GDQP:

– Tiền ăn (dự kiến): 20.000 đ/ngày/sinh viên.

– Tiền đặt cược nhà ở, quân trang, vật chất khác: 25.000 đ/sinh viên. Số tiền này sẽ được hoàn trả khi khoá học kết thúc nếu không phải đền bù.

 1. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
 2. Phòng GV&CTSV lập danh sách sinh viên gửi Trung tâm GDQP để tổ chức các trung, tiểu đội và phân bố nơi ở, sinh hoạt, học tập; đồng thời, phối hợp với Trung tâm GDQP quản lý sinh viên trong quá trình học tập.

*) Những sinh viên các khóa trước bị ngừng học, có tên trong danh sách lớp khóa 2009 và còn nợ học phần GDQP phải tham gia học cùng. Sinh viên các khóa 2005 trở về trước còn nợ từ 3 học phần GDQP trở lên có thể đăng ký, nộp học phí (hạn đăng ký trước ngày 03/04/2010).

**) Những sinh viên thuộc diện miễn, giảm, hoãn học môn GDQP theo quy định tại điều 6, Nghị định số 116/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 10/07/2007 quy định về giáo dục quốc phòng – an ninh nộp đơn xin miễn học miễn thi (hạn nộp trước ngày 03/04/2010).

 1. Trong thời gian học tập môn GDQP, sinh viên ăn ở tập trung tại Trung tâm GDQP, có trách nhiệm thực hiện nội quy của Trung tâm. Sinh viên không được ra khỏi nơi học khi chưa được phép của Ban giám đốc Trung tâm GDQP.

Sinh viên mang theo đồ dùng cá nhân (phục vụ sinh hoạt cá nhân trong thời gian học tại Trung tâm, bộ quần áo thể thao, giày thể thao).

Trung tâm GDQP cho sinh viên mượn quân trang, quân phục, sinh viên phải bảo quản trong thời gian học. Nếu mất mát hoặc hư hỏng phải bồi thường cho Trung tâm.

 1. Học viện chịu trách nhiệm tổ chức đưa sinh viên đến Trung tâm GDQP để học và đón về khi kết thúc khóa học (xem lịch đưa đón theo từng lớp kèm theo).

Phòng GV&CTSV thông báo và yêu cầu BCS các lớp phổ biến tới toàn thể sinh viên của lớp các nội dung trên. Thông tin liên quan mời xem, tải tại trang web của phòng GV&CTSV: www.ptit.edu.vn/giaovu; mọi thắc mắc, xin liên hệ với phòng GV&CTSV (Cô Chu Phương Hiền – phòng 118, Nhà A1 hoặc qua e-mail: giaovu@ptit.edu.vn).

Nơi nhận:                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG

–  Như  trên (t/h);                                                                                                                                                                                       

– Ban GĐHV (b/c);

– Bộ môn GDTC-QP, Khoa CB1 (p/h);

– Các Trung tâm: CSVC&DV, TV&HTSV (p/h).

–  Lưu GV&CTSV.

                                                                                                               Đào Quang Chiểu (đã ký)