Kế hoạch thi lần 2 kỳ 4 các lớp liên thông chính quy L10CQ đợt 1

Kế hoạch thi lần 1 kỳ 3 Các lớp tại Cơ sở liên kết ĐHBK lớp L10CQVT7&12 và CĐTH lớp L10CQVT8
26/04/2012
Thông báo: Thu học phí kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp văn bằng 2 chính quy khóa 2010
09/05/2012
Show all
Kế hoạch thi lần 2 kỳ 4 các lớp liên thông chính quy L10CQ đợt 1
        Phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch thi lần 2 kỳ 4 các lớp liên thông chính quy L10CQ đợt 1: (File kèm)

         Đề nghị Ban cán sự lớp nhận được thông báo phổ biến cho các bạn trong lớp được biết.

Trân trọng ./.

7/5/2012