Kế hoạch thi lần 1 kỳ 3 Các lớp tại Cơ sở liên kết ĐHBK lớp L10CQVT7&12 và CĐTH lớp L10CQVT8

Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp của các lớp đại học chính quy khóa 2008-2013
25/04/2012
Kế hoạch thi lần 2 kỳ 4 các lớp liên thông chính quy L10CQ đợt 1
07/05/2012
Show all
Kế hoạch thi lần 1 kỳ 3 Các lớp tại Cơ sở liên kết ĐHBK lớp L10CQVT7&12 và CĐTH lớp L10CQVT8

Phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch thi lần 1 kỳ 3 các lớp tại cơ sở liên kết Đại học Bách khoa lớp L10CQVT7&12 và Cao đẳng truyền hình lớp L10CQVT8:
(File kèm)Đề nghị Ban cán sự lớp nhận được thông báo phổ biến cho các bạn trong lớp được biết.

Trân trọng ./.