Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2014-2015

Thông báo: Các quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 5 2015
04/06/2015
Thông báo Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2014-2015
11/06/2015
Show all
Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2014-2015
Ngày 12/06/2015

Phòng Giáo vụ thông báo:

9 – Cập nhật lịch thi khóa C12 cụ thể như sau:

THỜI GIAN THI Mã môn Mã lớp/ nhóm MÔN THI Số lượng PHÒNG THI GHI CHÚ
Ngày thi Ca Thời gian Phòng Nhà
25/06/2015 1 8h00 – 17h00   C12CN1 Phát triển phần mềm quản lý 1 65 609 A3 Vũ Thị Tú Anh
26/06/2015 1  8h00 – 17h00   C12CN2 Phát triển phần mềm quản lý 1 65 609 A3 Vũ Thị Tú Anh
29/06/2015 1  8h00 – 17h00   C12CN1 Phát triển phần mềm quản lý 2 65 609 A3 Đặng Ngọc Hùng
30/06/2015 1  8h00 – 17h00   C12CN2 Phát triển phần mềm quản lý 2 65 609 A3 Đặng Ngọc Hùng

——————————————————————————————————————————————————————————

Ngày 22/05/2015

Phòng Giáo vụ thông báo:

8 – Do sự cố phòng máy ngày 08/06/2015, lịch thi môn tiếng anh 6 của số nhóm được điều chỉnh như sau:

THỜI GIAN LỚP MÔN THI SĨ SỐ PHÒNG THI GHI CHÚ
Ngày thi Ca Thời gian Mã môn Mã lớp/
nhóm
Phòng Nhà
22/06/2015 1  8h00 – 11h00 BAS1118 01 Tiếng Anh 6 46 Phòng máy A3 Lịch cũ 08/06
22/06/2015 1  8h00 – 11h00 BAS1118 02 Tiếng Anh 6 46 Phòng máy A3 Lịch cũ 08/06
22/06/2015 1  8h00 – 11h00 BAS1118 03 Tiếng Anh 6 46 Phòng máy A3 Lịch cũ 08/06
22/06/2015 3 13h00 – 16h00 BAS1118 04 Tiếng Anh 6 46 Phòng máy A3 Lịch cũ 08/06
22/06/2015 3 13h00 – 16h00 BAS1118 05 Tiếng Anh 6 46 Phòng máy A3 Lịch cũ 08/06
22/06/2015 3 13h00 – 16h00 BAS1118 06 Tiếng Anh 6 46 Phòng máy A3 Lịch cũ 08/06
22/06/2015 4  16h00 – 19h00 BAS1118 07 Tiếng Anh 6 46 Phòng máy A3 Lịch cũ 08/06
22/06/2015 4  16h00 – 19h00 BAS1118 08 Tiếng Anh 6 46 Phòng máy A3 Lịch cũ 08/06
22/06/2015 4  16h00 – 19h00 BAS1118 09 Tiếng Anh 6 46 Phòng máy A3 Lịch cũ 08/06

————————————————————————————————————————————————–

Ngày 22/05/2015

Phòng Giáo vụ thông báo:
7 – Bổ sung lịch thi môn Thực hành cơ sở lớp học lại lớp riêng, cụ thể xem file lịch thi đính kèm:

————————————————————————————————————————————————–

Ngày 18/05/2015

Phòng Giáo vụ thông báo:
6 – Điều chỉnh lịch thi môn Văn hóa văn minh thế giới các lớp Đa phương tiện khóa 2014, cụ thể xem file lịch thi đính kèm:

————————————————————————————————————————————————–

Ngày 18/05/2015

Phòng Giáo vụ thông báo:

5- Điều chỉnh phòng thi 1 số lớp khóa 2011, 2012, 2013 cụ thể như sau:

THỜI GIAN LỚP MÔN THI SĨ SỐ PHÒNG THI GHI CHÚ
Ngày thi Ca Thời gian Mã môn Mã lớp/
nhóm
Phòng thi
Phòng thi
mới
Nhà
19/05/2015 1  8h00 – 10h00 TEL1405 05 Cơ sở kỹ thuật mạng TT 85 304;305 309;311 A3 Đ/c phòng thi
19/05/2015 3  13h00 – 15h00 INT1328 04 Kỹ thuật đồ họa 92 302;303;304 302;304;306 A3 Đ/c phòng thi
19/05/2015 3  13h00 – 15h00 INT1328 05 Kỹ thuật đồ họa 88 305;306;308 309;311 A3 Đ/c phòng thi
19/05/2015 3  13h00 – 15h00 INT1328 06 Kỹ thuật đồ họa 112 309;311 303;305;308 A3 Đ/c phòng thi
22/05/2015 1  8h00 – 10h00 INT1341 02 Nhập môn trí tuệ nhân tạo 87 201b;204 201b;204;311 A3 Đ/c phòng thi
22/05/2015 1  8h00 – 10h00 INT1341 06 Nhập môn trí tuệ nhân tạo 94 306;309 304;306;308 A3 Đ/c phòng thi
22/05/2015 1  8h00 – 10h00 INT1341 07 Nhập môn trí tuệ nhân tạo 74 308;311 305;309 A3 Đ/c phòng thi
26/05/2015 3  13h00 – 15h00 TEL1410 03 Đa truy nhập vô tuyến 74 206;208 206;208;302 A3 Đ/c phòng thi
26/05/2015 3  13h00 – 15h00 TEL1410 04 Đa truy nhập vô tuyến 43 302;303 303 A3 Đ/c phòng thi
06/06/2015 1  8h00 – 10h00 D11CN12 Phát triển PM hướng dịch vụ 10 303 104 A2 Vấn đáp
01/06/2015 1  8h00 – 17h00 D11CNPM1 Phát triển PM hướng dịch vụ 64 201a;201b 102 A3 Vấn đáp
02/06/2015 1  8h00 – 17h00 D11CNPM2 Phát triển PM hướng dịch vụ 61 204;205 104 A2 Vấn đáp
03/06/2015 1  8h00 – 17h00 D11CNPM3 Phát triển PM hướng dịch vụ 65 206;207 104 A2 Vấn đáp
04/06/2015 1  8h00 – 17h00 D11CNPM4 Phát triển PM hướng dịch vụ 61 303;305 204 A2 Vấn đáp

————————————————————————————————————————————————–

Ngày 13/05/2015

Phòng Giáo vụ thông báo:

4- Điều chỉnh phòng thi 1 số lớp khóa 2011, 2012, 2013 cụ thể như sau:

THỜI GIAN LỚP MÔN THI SĨ SỐ PHÒNG THI GHI CHÚ
Ngày thi Ca Thời gian Mã môn Mã lớp/
nhóm
Phòng thi cũ Phòng thi mới Nhà
20/05/2015 1  8h00 – 10h00 ELE1309 07 Điện tử số 81 101;102;203 501;502;503 A2  
20/05/2015 2  10h00 – 12h00 INT1323 06 Kiến trúc máy tính 78 101;102 501;502 A2  
20/05/2015 2  10h00 – 12h00   E13CN Kiến trúc máy tính 21 203 503 A2  
23/05/2015 1 8h00 – 10h00 ELE1318 06 Lý thuyết mạch 68 G03;G02 203;204 A2  
23/05/2015 2  10h00 – 12h00 FIA1326 03 Tài chính tiền tệ 66 G03;G02 203;204 A2  
23/05/2015 4  15h00 – 17h00 CDT1307 04 Xử lý và truyền thông đa phương tiện 58 G03;G02 203;204 A2  
18/05/2015 1  8h00 – 17h00   D11DTMT CAD/CAM 80   G2 A2 Vấn đáp
19/05/2015 1  8h00 – 17h00   D11XLTH CAD/CAM 54   G2 A2 Vấn đáp

———————————————————————————————————————————

Ngày 12/05/2015

Phòng Giáo vụ thông báo:

 

3- Cập nhật lịch thi của khóa 2014 thi học kỳ 2 năm học 2014-2015 đề nghị các sinh viên download file kèm.
———————————————————————————————————————————
Phòng Giáo vụ thông báo:

 

2- Điều chỉnh lịch thi học kỳ 2 năm học 2014-2015 1 số môn học đề nghị các sinh viên download file kèm.

——————————————————————————————————————————–

Phòng Giáo vụ thông báo:

1- Kế hoạch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2014-2015 của sinh viên các lớp Đại học, cao đẳng khóa 2012, 2013 (D12, D13, C12,C13) ; Đại học chính quy khóa 2011 (D11); sinh viên các lớp liên thông cao đẳng – đại học khóa 2013 (L13); sinh viên các lớp chất lượng cao E12, E13. Cụ thể như sau:


            Download file kèm

Trân trọng thông báo!

Tải về:

1- Lịch thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2014-2015 (cập nhật 04/06/2015)
2- Điều chỉnh lịch thi học kỳ 2 năm học 2014-2015 (cập nhật 22/04/2015)
3- Lịch thi học kỳ của khóa 2014 (C14, D14, E14, L14)
Lịch thi môn Thực hành cơ sở (lớp HL lớp riêng)
8/6/2015