Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp Cao đẳng – Đại học chính quy (Có điều chỉnh- Cập nhật 27/04/2012)

Thông báo: Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2009 (C09)
23/04/2012
Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp của các lớp đại học chính quy khóa 2008-2013
25/04/2012
Show all
Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp Cao đẳng – Đại học chính quy (Có điều chỉnh- Cập nhật 27/04/2012)

Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp Cao đẳng – Đại học chính quy cụ thể như sau(Có điều chỉnh – Cập nhật 27/04/2012):

                   – Kế hoạch thi của các lớp khóa 2008 (File kèm)

– Kế hoạch thi của các lớp khóa 2009 (File kèm)

– Kế hoạch thi của các lớp khóa 2010 (File kèm)

– Kế hoạch thi của các lớp khóa 2011 (File kèm)

Đề nghị Ban cán sự lớp nhận được thông báo phổ biến cho các bạn trong lớp được biết.

         Trân trọng ./.