Danh sách thi lần 2 học kỳ 2 các khóa, lớp SV hệ chính qui năm học 2009 – 2010

Lịch sử dụng phòng học, hội trường năm học 2010-2011
17/07/2010
Thời khóa biểu kỳ 1 năm học:’10 -’11 (Các lớp khóa 07, 08 và 09)
19/07/2010
Show all
Danh sách thi lần 2 học kỳ 2 các khóa, lớp SV hệ chính qui năm học 2009 – 2010
TT Khảo thí & Đảm bảo CLGD, Phòng GV & CTSV kết hợp thông báo danh sách thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2009 – 2010 của  SV hệ chính qui các khóa, cập nhật ngày 23/7/2010. Chi tiết xem file đính kèm

Trân trọng thông báo.

18/7/2010