Danh sách sinh viên các lớp CĐ/ĐH chính quy khóa 2009 học kỳ 1 năm học 2009-2010 (11/10/2009 )

Danh sách sinh viên được cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2008-2009 (Cơ sở Hà Đông)
06/10/2009
Danh sách các lớp sinh viên khóa 2008, học kỳ 1 năm học 2009-2010 (11/10/2009 )
11/10/2009
Show all
Danh sách sinh viên các lớp CĐ/ĐH chính quy khóa 2009 học kỳ 1 năm học 2009-2010
1- Danh sách sinh viên theo quyết định thành lập lớp theo kết quả tuyển sinh năm 2009 (xem file kèm)

2- Danh sách lớp sinh viên học kỳ 1 năm học 2009-2010 (xem file kèm).

Đầu mỗi kỳ học, Phòng GV&CTSV thông báo các danh sách trên để làm căn cứ theo dõi, quản lý học tập, tính khối lượng giờ giảng, thu nộp học phí và xét điều kiện dự thi hết học phần.