Danh sách sinh viên các khóa 2006-2009 được hưởng chế độ, chính sách học kỳ 2 năm học 2009-2010

Thông báo thu hoc phí kỳ 2 năm học 09-10 (đợt 2)
29/04/2010
Lịch thi lại học kỳ 2 các lớp cao đẳng khoá 07
05/05/2010
Show all
Phòng GV&CTSV thông báo danh sách sinh viên được hưởng chế độ, chính sách học kỳ 2 năm học 2009-2010 theo quyết định số 257/QĐ-GV&CTSV, ngày 28/4/20010 của Giám đốc Học viện như file đính kèm

Các trường hợp thắc mắc (nếu có) đề nghị sinh viên nghiên cứu kỹ chế độ, thủ tục trước khi có ý kiến thắc mắc hoặc khiếu nại bằng văn bản với phòng GV&CTSV (Cô Hiền, phòng 119-A1).

Trân trọng!