Danh sách các lớp sinh viên khóa 2008, học kỳ 1 năm học 2009-2010 (11/10/2009 )

Danh sách sinh viên các lớp CĐ/ĐH chính quy khóa 2009 học kỳ 1 năm học 2009-2010 (11/10/2009 )
11/10/2009
Danh sách các lớp sinh viên khóa 2006, học kỳ 1 năm học 2009-2010 (11/10/2009 )
11/10/2009
Show all
Danh sách các lớp sinh viên khóa 2008, học kỳ 1 năm học 2009-2010
Danh sách các lớp sinh viên khóa 2008, học kỳ 1 năm học 2009-2010. chi tiết xem file

Đầu mỗi kỳ học, Phòng GV&CTSV thông báo các danh sách trên để làm căn cứ theo dõi, quản lý học tập, tính khối lượng giờ giảng, thu nộp học phí và xét điều kiện dự thi hết học phần.