Danh sách các lớp sinh viên khóa 2006, học kỳ 1 năm học 2009-2010 (11/10/2009 )

Danh sách các lớp sinh viên khóa 2008, học kỳ 1 năm học 2009-2010 (11/10/2009 )
11/10/2009
Danh sách phân nhóm sinh viên học môn Tiếng Anh 1 của các lớp khóa 2009 (11/10/2009 )
11/10/2009
Show all
Danh sách các lớp sinh viên khóa 2006, học kỳ 1 năm học 2009-2010

Danh sách các lớp sinh viên khóa 2006, học kỳ 1 năm học 2009-2010. Chi tiết xem file đính kèm

* Đầu mỗi kỳ học, Phòng GV&CTSV thông báo các danh sách trên để làm căn cứ theo dõi, quản lý học tập, tính khối lượng giờ giảng, thu nộp học phí và xét điều kiện dự thi hết học phần.