Thông báo V/v: đăng ký học phần Tiếng Anh với các lớp Đại học chính quy khóa 2021 trong học kỳ 2 năm học 2021-2022

Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2020-2021
06/01/2022
Thông báo: V/v Bổ sung hồ sơ còn thiếu của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ chính quy Đại học khóa 2017 các ngành kỹ thuật (các lớp D17ĐTVT, CNPM, HTTT, ATTTM, ĐTMT, XLTH, ĐPT)
11/01/2022

Kính gửi:      – Cố vấn học tập các lớp ĐHCQ khóa 2021

                       – Các lớp Sinh viên khóa 2021

 

Căn cứ vào kết quả thi phân loại tiếng anh đầu vào của sinh viên khóa 2021, phòng Giáo vụ hướng dẫn sinh viên khóa 2021 thực hiện việc đăng ký học phần Tiếng Anh trong đợt đăng ký lịch học kỳ 2 năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

  1. Các sinh viên phải đăng ký học phần tiếng Anh Course 0 (BAS1156): bao gồm 224 sinh viên (Danh sách kèm theo), trong đó:

– 67 sinh viên có điểm thi phân loại nhỏ hơn 225

– 157 sinh viên không đăng ký dự thi.

  1. Các sinh viên chỉ được đăng ký học phần tiếng Anh Course 1 (BAS1157): bao gồm 2504 sinh viên (Danh sách kèm theo), trong đó:

– 2382 sinh viên có điểm thi phân loại từ 225 trở lên.

– 122 sinh viên đã đăng ký dự thi phân loại đợt 2 tổ chức ngày 11/1/2022 ( Sau khi có kết quả thi, nếu sinh viên nào không đạt 225 điểm thì phòng Giáo vụ sẽ chuyển sinh viên sang các lớp học phần tiếng Anh Course 0 theo quy định)

Lưu ý:

* Sinh viên hệ CLC vẫn đăng ký học phần tiếng Anh BAS1163_CLC như đã thông báo.

* Các sinh viên chưa có quyết định của Học viện cho phép được miễn học vẫn phải đăng ký học, sau khi có quyết định phòng Giáo vụ sẽ thực hiện việc xóa đăng ký các học phần được miễn cho sinh viên.

– Phòng Giáo vụ thông báo và đề nghị các sinh viên thực hiện đúng nội dung trên;

Trân trọng./.

Tải về:

Thong_bao_thuc_hien_dang_ky_hoc_phan_Tieng_Anh_khoa-2021

DSSV_D21_hoc_tieng_anh_Course0

DSSV_D21_hoc_tieng_anh_Course1