Thông báo về việc mở ngành đào tạo mới và điều chỉnh Đề án tuyển sinh năm 2018

logo120
Thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy Đợt 1 năm 2018
04/07/2018
hoc+vien
Học viện Công nghệ Bưu chính VT mở ngành học mới Thương mại điện tử
09/07/2018
Show all
logo120

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐH ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018 tại văn bản số 2656/BGDĐT-GDĐH ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về việc mở ngành đào tạo mới và điều chỉnh Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 của Học viện như sau:

  1. Mở ngành đào Thương mại điện tử trình độ đại học hệ chính quy

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chính thức mở ngành đào tạo Thương mại điện tử trình độ đại học hệ chính quy, mã ngành đào tạo là 7340122 và chính thức tuyển sinh đào tạo từ năm 2018 tại Cơ sở đào tào phía Bắc (mã trường BVH) với chỉ tiêu dự kiến là 60 chỉ tiêu.

  1. Điều chỉnh nội dung về chỉ tiêu các ngành thuộc Nhóm ngành III của Cơ sở đào tạo phía Bắc (mã trường BVH) trong Đề án tuyển sinh như sau:
TT Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu (cũ) Chỉ tiêu điều chỉnh
  Trình độ đại học      
1 Quản trị kinh doanh 7340101 210 180
2 Marketing 7340115 210 210
3 Kế toán 7340301 230 200
4 Thương mại điện tử 7340122 0 60
Tổng cộng: 650 650
  1. Chỉ tiêu của các ngành đào tạo khác của 2 Cơ sở đào tạo (Phía Bắc & Phía Nam) và các nội dung thông tin khác trong Đề án tuyển sinh đều không thay đổi (Nội dung Đề án tuyển sinh điều chỉnh kèm theo).

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xin trân trọng báo cáo.

Xin trân trọng cảm ơn!

File đính kèm