QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Danh sách trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2019

Thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2019
14/11/2019
THÔNG BÁO Nhập học trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2019
21/11/2019
Show all

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2019

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BTTTT ngày 25/05/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-HV ngày 15/06/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Ban hành Quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 776/QĐ-HV ngày 26/09/2019 về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2019 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

Căn cứ biên bản họp ngày 13/11/2019 của Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt 2.2019;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt Danh sách trúng tuyển trình độ thạc sĩ Đợt 2 năm 2019 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông gồm 88 thí sinh. Trong đó:

Cơ sở Phía Bắc: 84 thí sinh

– Chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông:           02 thí sinh (Danh sách chi tiết kèm theo);

– Chuyên ngành Hệ thống thông tin:          21 thí sinh (Danh sách chi tiết kèm theo);

– Chuyên ngành Khoa học máy tính:              03 thí sinh (Danh sách chi tiết kèm theo);

– Chuyên ngành Quản trị kinh doanh:           58 thí sinh (Danh sách chi tiết kèm theo).

Cơ sở Phía Nam: 04 thí sinh

– Chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông:           01 thí sinh (Danh sách chi tiết kèm theo);

– Chuyên ngành Hệ thống thông tin:          03 thí sinh (Danh sách chi tiết kèm theo);

 

trung tuyen dot 2.2019